050 477 5277 info@kelokoski.fi

Ladataan Tapahtumat

« Kaik­ki Tapahtumat

  • Tämä tapah­tu­ma on mennyt.

Kurssi: Hevosen oppiminen ja kouluttaminen

14.7.202215.7.2022

ILMOIT­TAU­TU­MI­NEN KURS­SIN HEVOS­PAI­KOIL­LE ON PÄÄT­TY­NYT. KAT­SO­JA­PAI­KAT VARAT­TA­VIS­SA KE 13.7. SAAK­KA!

Kurs­sin kes­to to klo 16–20 ja pe klo 11–20.

———

Sara Aute­lon kurs­si: HEVO­SEN OPPI­MI­NEN JA KOU­LUT­TA­MI­NEN

Mitä jokai­sen hevo­sen kans­sa toi­mi­van oli­si hyvä tie­tää hevo­sen oppi­mi­ses­ta? Miten raken­taa oppi­tuo­kio ja mitä hevo­sel­le kan­nat­taa kouluttaa?

Perus­ta­son kurs­si joka sovel­tuu kai­kil­le aihees­ta kiin­nos­tu­neil­le. Aihei­na sivu­taan mm. hevo­sen tur­val­li­suus, laji­tyy­pil­li­nen käyt­täy­ty­mi­nen ja hyvin­voin­ti, sie­dät­tä­mi­nen, ilmeet ja eleet, mie­len­ti­la sekä palk­kaa­mi­nen (tavat ja ajoitus).

Jokai­sen osal­lis­tu­jan mukaan rää­tä­löi­dään sen het­ki­seen tilan­tee­seen sopi­via kou­lu­tet­ta­via asioi­ta, joi­ta voi­vat olla mm. perus­kä­sit­te­ly ja sen suju­vuus (talut­ta­mi­nen ja hoi­to­toi­men­pi­teet), sie­dät­tä­mi­nen, totut­ta­mi­nen, pelot ja mie­len­ti­la. Voit tul­la mukaan nuo­ren hevo­sen kans­sa, voit tuo­da muka­na­si jon­kin ”ongel­man” (kuten las­taus­haas­teet, vesi­kar­si­na ja pesuon­gel­mat, vuo­lu­ti­lan­teet tai vaik­ka eläin­lää­kin­tään liit­ty­vät kom­pas­tus­ki­vet), tai tul­la vain oppi­maan ylei­ses­ti lisää hevo­ses­ta ja sen opettamisesta.

Kou­lut­ta­mi­nen toteu­te­taan kul­loi­sen­kin tar­peen mukaan kentällä/maneesissa tai muu­al­la talliympäristössä.

_____________________

Sisäl­tää yhteen­sä kol­me yksi­tyi­so­pe­tus­tuo­kio­ta hevo­sen kans­sa, teoria/keskusteluosioita sekä läm­pi­män ruo­an + kah­vit kum­pa­na­kin päivänä.
Kat­so­ja­paik­ka sisäl­tää kou­lu­tus­tuo­kioi­den seu­raa­mi­sen lisäk­si teo­ria­tun­nit sekä ruo­kai­lut + kahvit.

HIN­NAT
Kurs­si hevo­sen kans­sa osal­lis­tu­val­le 260 € / 2 pv (sisäl­tää rat­sas­tus­kou­lun hevo­sen vuo­kran tai vie­rai­le­van hevo­sen päiväkarsinan)
Kat­so­ja­paik­ka 70 € / 2 pv

Kurs­sin aika­tau­lu tar­ken­tuu ilmoit­tau­tu­mi­sa­jan päät­ty­mi­sen jäl­keen. Suun­­taa-anta­­vas­­ti kurs­sin kes­to tors­tai­na ilta­päi­väs­tä alkaen iltaan saak­ka ja per­jan­tai­na aamus­ta alkaen, tar­vit­taes­sa iltaan saak­ka. Yksi­lö­oh­jauk­sen osal­ta pyrim­me huo­mioi­maan aika­tau­lu­toi­vei­ta mah­dol­li­suuk­sien mukaan (esim. kau­em­paa tule­vat), ilmoi­tat­han mah­dol­li­sis­ta toi­veis­ta ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keen lisä­tie­dois­sa tai ota yhteyt­tä hyvis­sä ajoin info@kelokoski.fi

Hevos­pai­koil­le sito­vat ilmoit­tau­tu­mi­set 30.6. men­nes­sä (sito­va = kurs­sin hin­ta veloi­te­taan mikä­li mah­dol­li­nen peruu­tus tapah­tuu ilmoit­tau­tu­mi­sa­jan päät­ty­mi­sen jäl­keen, vaih­toeh­toi­ses­ti voi myös etsiä tilal­leen kor­vaa­van osal­lis­tu­jan). Kat­so­ja­pai­koil­le ilmoit­tau­tu­mi­sia ote­taan vas­taan 13.7. saakka.

Kurs­sin hevos­pai­koil­le ote­taan max. 12 osal­lis­tu­jaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Varat­ta­vis­sa rajoi­tet­tu mää­rä yöma­joi­tus­paik­ko­ja hevo­sil­le ja ihmi­sil­le. Majoi­tus­va­rauk­sen voi teh­dä ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keel­la tai otta­mal­la yhteyt­tä p. 050 477 5277 / info@kelokoski.fi

Tiedot 

Alkaa: 
14.7.2022
Loppuu: 
15.7.2022

Järjestäjä

Kelo­kos­ki Horses 
Puhelin 
050 477 5277 
Sähköposti 
info@kelokoski.fi
Näy­tä Jär­jes­tä­jä WWW-sivusto

Tapahtumapaikka 

Kelo­kos­ki Horses 
Hoi­kan­tie 101
Nur­mes, 75500
+ Google Map

Ilmoittautumiset tähän tapahtumaan ovat päättyneet.