050 477 5277 info@kelokoski.fi

ratsastusleirit 2022

Tutus­tu vuo­den 2022 ratsastusleireihimme!

* Kun varaat lei­ri­pai­kan ja suo­ri­tat varaus­mak­sun 6.1.2022 men­nes­sä, saat ‑10% alen­nuk­sen lei­rin koko­nais­hin­nas­ta! (Kos­kee lei­re­jä 15.4. eteenpäin)

Toi­vo­tam­me sinut ter­ve­tul­leek­si hen­keä­sal­paa­viin Poh­jois-Kar­ja­lai­siin mai­se­miin Kelo­kos­kel­le. Kuo­hu­van kos­ken äärel­lä sijait­se­va hevos­ti­la tar­jo­aa rat­sas­tus­lei­reil­le puit­teet, jol­lai­sia et koh­taa mis­sään muualla.

Rat­sas­tus­lei­reil­läm­me sinua vas­tas­sa ovat ammat­ti­tai­toi­nen hen­ki­lö­kun­ta, yksi­löl­li­nen ope­tus pien­ryh­mis­sä ja kou­lu­te­tut, her­kät ope­tus­he­vo­set. Niin hevos­tai­to­ja kuin rat­sas­tus­ta­kin ope­tam­me van­kal­la koke­muk­sel­la, hevos­ta kun­nioit­taen ja klas­si­sen rat­sas­tuk­sen peri­aat­tei­ta tavoi­tel­len. Saam­me jat­ku­vas­ti kii­tos­ta läm­pi­mäs­tä ilma­pii­ris­tä ja oppi­lai­dem­me koke­mis­ta ahaa-elä­myk­sis­tä – tavoit­tei­na ovat aina tasos­ta riip­pu­mat­ta tasa­pai­noi­nen rat­suk­ko, mie­lel­lään ihmi­sen kans­sa työs­ken­te­le­vä hevo­nen, ja rat­sas­ta­ja joka istuu sekä vai­kut­taa eleet­tö­mäs­ti ja peh­meäs­ti. Lei­reil­lem­me pala­taan yhä uudel­leen ja uudelleen!

Lei­rit sisäl­tä­vät:
- Majoi­tus tilan viih­tyi­säs­sä pää­ra­ken­nuk­ses­sa 3–5 hen­gen huo­neis­sa
- Mait­ta­vat koti­ruo­at (lou­nas, päi­väl­li­nen, aamu- ja ilta­pa­lat)
- Rat­sas­tus­ta pie­nis­sä taso­ryh­mis­sä (rat­sas­tus­tun­tien mää­rä vaih­te­lee eri lei­rien välil­lä)
- Hevos­tai­to­ja, pal­jon mie­len­kiin­tois­ta teo­ri­aa hevo­sis­ta ja rat­sas­tuk­ses­ta
- Oheis­oh­jel­maa ja muka­vaa ajan­viet­toa hyväs­sä seurassa!

Kai­kil­le lei­reil­le olet ter­ve­tul­lut myös oman hevo­sen kans­sa. Täl­löin lei­ri­mak­su sisäl­tää hevo­sen majoi­tuk­sen, johon kuu­luu kar­si­na, tar­ha ja kui­vik­keet (itse­hoi­to). Varaat­han hevo­sel­le mukaan omat hei­nät ja väki­re­hut, voit myös tie­dus­tel­la mah­dol­li­suut­ta hei­nän osta­mi­seen tal­lil­tam­me (laa­du­kas kui­va hei­nä 0,38 €/kg), myy­tä­vän hei­nän saa­ta­vuus vaih­te­lee joten tar­kis­tat­han tilan­teen etu­kä­teen ennen lei­ril­le saapumista.

Lei­reil­le voi osal­lis­tua myös päi­vä­lei­ri­läi­se­nä ilman majoi­tus­ta ja aamu-/il­ta­pa­lo­ja. Täl­löin hin­taan kuu­lu­vat rat­sas­tus- ja teo­ria­tun­nit, lou­nas ja päivällinen.

 

Rää­tä­löi­dyt tilausleirit

Jär­jes­täm­me lei­ri­ka­len­te­rin ulko­puo­lel­la toi­vei­den mukaan rää­tä­löi­ty­jä lei­re­jä myös val­miil­le 4–10 hen­ki­lön ryh­mil­le. Kerää poruk­ka ja ota mei­hin yhteyt­tä niin suun­ni­tel­laan tei­dän näköi­sen­ne leiri! 

 

Lei­rin varaa­mi­nen
Lei­rit vara­taan koti­si­vu­jen ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keen kaut­ta — LINK­KI VARAUS­LO­MAK­KEE­SEEN. Saat lomak­keen lähe­tyk­sen jäl­keen vah­vis­tus­vies­tin ilmoit­ta­maa­si säh­kö­pos­tio­soit­tee­seen.
Vii­meis­te­le ilmoit­tau­tu­mi­nen mak­sa­mal­la varaus­mak­su 7 vrk kulues­sa lomak­keen lähet­tä­mi­ses­tä vah­vis­tus­vies­tis­tä löy­ty­vien ohjei­den mukai­ses­ti. Varaus­mak­su kesän 2022 lei­reil­le on 100 €/leiri. Mikä­li varaus­mak­sua ei ole mak­set­tu, paik­ka vapau­tuu varat­ta­vak­si seu­raa­val­le. Varaus­mak­sua ei palau­te­ta peruu­tuk­sen sat­tues­sa. Varaus­mak­su sisäl­tyy lei­rin hin­taan, lop­puo­sas­ta saat vii­meis­tään ilmoit­tau­tu­mi­sa­jan päät­tyes­sä eril­li­sen las­kun, jon­ka tulee olla mak­set­tu­na erä­päi­vään men­nes­sä.
Mikä­li jou­dut peru­maan osal­lis­tu­mi­sen lei­ril­le, ilmoi­tat­han sii­tä vii­py­mät­tä p. 050 477 5277 tai säh­kö­pos­tit­se info@kelokoski.fi

Ilmoit­tau­tues­sa­si täy­tät­hän huo­lel­li­ses­ti kaik­ki lomak­kees­sa pyy­de­tyt tie­dot. Mai­nit­set­han myös mah­dol­li­set eri­kois­ruo­ka­va­liot ja ruo­ka-aineal­ler­giat (eri­kois­ruo­ka­va­liot +10 € / hlö / lei­ri, lisä­tään loppulaskuun).

 

Aika­tau­lut ja saa­pu­mi­nen lei­reil­le
Ilmoit­tau­tu­neet saa­vat lähem­pä­nä lei­riä säh­kö­pos­tit­se lei­ri­kir­jeen joka sisäl­tää tar­kem­mat aika­tau­lut sekä mui­ta tie­to­ja.
Aamul­la alka­vil­le lei­reil­le on mah­dol­li­suus saa­pua tar­vit­taes­sa jo edel­li­se­nä ilta­na (varau­dut­han illak­si ja aamuk­si omil­la eväil­lä), ilmoi­tat­han täs­tä etu­kä­teen joko ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keen Lisä­tie­dot-osios­sa tai vähin­tään viik­koa ennen lei­rin alkua säh­kö­pos­tit­se info@kelokoski.fi
Jär­jes­täm­me tar­vit­taes­sa kyy­di­tyk­siä Kelo­kos­kel­le jul­kis­ten kul­ku­vä­li­nei­den ase­mil­ta Nur­mek­sen kes­kus­tas­ta tai Val­ti­mol­ta. Mikä­li tar­vit­set kyy­din, ota yhteyt­tä hyvis­sä ajoin etu­kä­teen p. 050 477 5277 tai säh­kö­pos­tit­se info@kelokoski.fi

Vakuu­tuk­set
Kaik­ki lei­ri­läi­set on vakuu­tet­tu tapa­tur­ma­va­kuu­tuk­sel­la. Suo­sit­te­lem­me myös omaa lisävakuutusta.

 

Onko sinul­la kysyt­tä­vää lei­reis­tä, mie­ti­tyt­tää­kö esi­mer­kik­si sopi­van lei­rin valin­ta? Tai oli­si­ko sinul­la val­mis 4–10 hen­gen ryh­mä jol­le haluai­sit­te oman lei­rin? Autam­me mie­lel­läm­me. Ota mei­hin yhteyt­tä puhelimitse/viestillä (myös what­sapp) p. 050 477 5277, säh­kö­pos­tit­se info@kelokoski.fi tai koti­si­vu­jen yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen kautta.

 

LEI­RI­KA­LEN­TE­RI:

 6.1.2022 men­nes­sä vara­tut ja mak­se­tut (varaus­mak­su) lei­ri­pai­kat ‑10% koko­nais­hin­nas­ta! (alen­nus huo­mioi­daan loppumaksussa)

Tal­ven 2022 leirit:

SEN­NU­LEI­RI (pe ilta — su ilta 11.–13.3.2022)

Aikuis­ten oma lei­ri, joka pitää sisäl­lään toi­vei­den mukaan rat­sas­tus­ta taso­ryh­mis­sä ja moni­puo­lis­ta teo­ri­aa, unoh­ta­mat­ta ren­toa ajan­viet­toa saman­hen­ki­ses­sä seu­ras­sa. Tule oppi­maan uut­ta, kar­kot­ta­maan huo­let ja viet­tä­mään hevo­sen­täy­tei­nen elämysviikonloppu!

TAL­VI­LO­MA­VIIK­KO­JEN YLEIS­LEI­RIT (ma aamu — ke alkuil­ta 21.–23.2.2022, 28.2.–2.3.2022, 7.–9.3.2022)

Yleis­lei­rit sisäl­tä­vät eri rat­sas­tuk­sen laje­ja, lei­ri­läis­ten toi­veet huo­mioi­den. Lei­rit sopi­vat kai­ken ikäi­sil­le ja tasoi­sil­le, rat­sas­tuk­set tasoryhmittäin.

Kesän 2022 leirit:

16: PÄÄ­SIÄI­SEN YLEIS­LEI­RI 15. — 17.4.2022 (PE AAMUSU ILTA)

Lei­ri sisäl­tää rat­sas­tuk­sen eri laje­ja, osal­lis­tu­jien toi­veet huo­mioi­den. Ohjel­mas­sa myös teo­ri­aa, hevos­ten hoi­toa ja pal­jon muu­ta muka­vaa! Sopii kai­ken ikäi­sil­le, rat­sas­tuk­set tasoryhmittäin.

17: YLEIS­LEI­RI 6. — 10.6.2022 (MA AAMUPE ILTAPÄIVÄ)

Lei­ri sisäl­tää rat­sas­tuk­sen eri laje­ja, osal­lis­tu­jien toi­veet huo­mioi­den. Ohjel­mas­sa myös teo­ri­aa, hevos­ten hoi­toa ja pal­jon muu­ta muka­vaa! Sopii kai­ken ikäi­sil­le, rat­sas­tuk­set tasoryhmittäin.

18: LEI­RI: KEHO­TIE­TOI­NEN RAT­SAS­TUS 13. — 16.6.2022 (MA AAMUTO ILTAPÄIVÄ)

Lei­rin rat­sas­tus­tun­nit, teo­riao­suu­det ja muu ohjel­ma täh­tää­vät koh­ti tasa­pai­noi­sem­paa, hel­pom­paa ja kevyem­pää rat­sas­tus­ta. Har­joi­tuk­set pai­not­tu­vat rat­su­kon kehon­hal­lin­taan ja rat­sas­ta­jan kykyyn tun­tea mitä omas­sa kehos­sa ja satu­lan alla tapah­tuu, aja­tuk­sel­la “Tun­ne enem­män, tee vähem­män” — tin­ki­mät­tä rat­sas­tuk­sen tehok­kuu­des­ta! Lei­ri sopii perus­asiat hal­lit­se­vil­le ratsastajille.

19: SEN­NU­LEI­RI 17. — 19.6.2022 (PE ILTASU ILTA)

Aikuis­ten oma lei­ri, joka pitää sisäl­lään toi­vei­den mukaan rat­sas­tus­ta taso­ryh­mis­sä ja moni­puo­lis­ta teo­ri­aa, unoh­ta­mat­ta ren­toa ajan­viet­toa saman­hen­ki­ses­sä seu­ras­sa. Tule oppi­maan uut­ta, kar­kot­ta­maan huo­let ja viet­tä­mään hevo­sen­täy­tei­nen viikonloppu!

20: WOR­KING EQUI­TA­TION-LEI­RI 1. — 3.7.2022 (PE ILTASU ILTA)

Wor­king Equi­ta­tion (ns. ”työ­rat­sas­tus”) sopii kai­ken tasoi­sil­le rat­sas­ta­jil­le. Kysees­sä on rat­sas­tuk­sen laji joka pitää sisäl­lään perin­tei­siä kar­ja­ti­lal­la tavat­ta­via teh­tä­viä, mm. port­tien avaa­mi­nen, sil­lan yli­tys, sei­pään kul­je­tus, eri­lais­ten kujien rat­sas­ta­mi­nen ja tava­roi­den siir­tä­mi­nen. Laji yhdis­tää kou­lu , este- ja län­nen­rat­sas­tuk­sen piir­tei­tä. Se vah­vis­taa rat­su­kon yhteis­työ­tä ja voimistaa&notkistaa hevos­ta, ja sopii näin ollen erin­omai­ses­ti myös vaih­te­luk­si mui­den rat­sas­tuk­sen lajien oheen. Lei­ril­lä tutus­tu­taan lajiin kuu­lu­viin teh­tä­viin ja nii­den oikeaop­pi­seen suo­rit­ta­mi­seen. Myös täl­le lei­ril­le voi osal­lis­tua oman hevo­sen kans­sa. Teh­tä­viä voi suo­rit­taa monel­la eri vai­keus­as­teel­la, eikä rat­su­kon kum­mal­ta­kaan osa­puo­lel­ta edel­ly­te­tä aiem­paa koke­mus­ta wor­king equi­ta­tio­nis­ta — roh­keas­ti mukaan kokeilemaan!

21: YLEIS­LEI­RI 4. — 8.7.2022 (MA AAMUPE ILTAPÄIVÄ)

Lei­ri sisäl­tää rat­sas­tuk­sen eri laje­ja, osal­lis­tu­jien toi­veet huo­mioi­den. Ohjel­mas­sa myös teo­ri­aa, hevos­ten hoi­toa ja pal­jon muu­ta muka­vaa! Sopii kai­ken ikäi­sil­le, rat­sas­tuk­set tasoryhmittäin.

22: LEI­RI: HYVIN­VOI­VA RAT­SAS­TA­JA 11. — 14.7.2022 (MA AAMUTO ILTAPÄIVÄ)

Lei­ri kes­kit­tyy rat­sas­ta­jan kehon ja mie­len hyvin­voin­tiin sekä tun­te­muk­seen. Opit tun­nis­ta­maan ja tie­dos­ta­maan nii­den vai­ku­tus­ta rat­sas­tuk­ses­sa ja muus­sa hevo­sen kans­sa toi­mi­mi­ses­sa. Samal­la saat ren­tout­ta­van irtio­ton arjes­ta ja naut­tia hyväs­tä ruo­as­ta sekä seu­ras­ta! Sopii kai­ken tasoi­sil­le ratsastajille.

Lei­ris­tä tulos­sa lisätietoja.

23: TEHO­LEI­RI 16.–17.7.2022 (LA AAMUSU ILTA)

Inten­sii­vi­sel­lä vii­kon­lop­pu­lei­ril­lä lai­te­taan tuu­le­maan! Sisäl­tää rat­sas­tus­ta toi­veen mukaan kou­lu- tai este­pai­not­tei­ses­ti, ryh­mä- ja yksi­tyis­tun­tei­na. Ohes­sa teo­ri­aa ja muu­ta ohjel­maa tuke­maan kehit­ty­mis­tä­si rat­sas­ta­ja­na. Osal­lis­tu­jan suo­si­tel­tu vähim­mäis­ta­so n. Help­po C (/aiempaa koke­mus­ta hyp­pää­mi­ses­tä, mikä­li haluat osal­lis­tua lei­ril­le estepainotteisesti)

24: SEN­NU­LEI­RI 21 — 24.7.2022 (TO ILTASU ALKUILTA)

Aikuis­ten oma lei­ri, joka pitää sisäl­lään toi­vei­den mukaan rat­sas­tus­ta taso­ryh­mis­sä ja moni­puo­lis­ta teo­ri­aa, unoh­ta­mat­ta ren­toa ajan­viet­toa saman­hen­ki­ses­sä seu­ras­sa. Tule oppi­maan uut­ta, kar­kot­ta­maan huo­let ja viet­tä­mään hevo­sen­täy­tei­nen viikonloppu!

25: LEI­RI: KEHO­TIE­TOI­NEN RAT­SAS­TUS 26. — 29.7.2022 (TI AAMUPE ILTAPÄIVÄ)

Lei­rin rat­sas­tus­tun­nit, teo­riao­suu­det ja muu ohjel­ma täh­tää­vät koh­ti tasa­pai­noi­sem­paa, hel­pom­paa ja kevyem­pää rat­sas­tus­ta. Har­joi­tuk­set pai­not­tu­vat rat­su­kon kehon­hal­lin­taan ja rat­sas­ta­jan kykyyn tun­tea mitä omas­sa kehos­sa ja satu­lan alla tapah­tuu, aja­tuk­sel­la “Tun­ne enem­män, tee vähem­män” — tin­ki­mät­tä rat­sas­tuk­sen tehok­kuu­des­ta! Lei­ri sopii perus­asiat hal­lit­se­vil­le ratsastajille.

26: ESTE­LEI­RI 1. — 4.8.2022 (MA AAMUTO ILTAPÄIVÄ)

Lei­ril­lä teh­dään moni­puo­li­ses­ti eri­lai­sia har­joi­tuk­sia puo­mien ja estei­den avul­la, kehi­te­tään istun­taa ja tasa­pai­noa sekä pereh­dy­tään este­rat­sas­tuk­seen myös teo­rias­sa. Osal­lis­tu­jan vähim­mäis­ta­so­vaa­ti­mus vah­va Help­po C ja re 50 cm. Mikä­li olet kiin­nos­tu­nut este­rat­sas­tuk­ses­ta mut­ta sinul­la on vie­lä vähän/ei lain­kaan koke­mus­ta hyp­pää­mi­ses­tä, suo­sit­te­lem­me alkeis­es­te­kurs­sia 27.–29.6.!

27: VAL­MEN­NUS­LEI­RI 12. — 14.8.2022 (PE ILTASU ILTA)

Lei­ril­lä syven­ny­tään kehit­ty­mään rat­suk­ko­na pää­sään­töi­ses­ti saman hevo­sen kans­sa. Rat­sas­tus­ta käy­tän­nös­sä ja teo­rias­sa, tie­toa hevo­sen hoi­dos­ta ja val­men­ta­mi­ses­ta sekä rat­sas­ta­jan suo­ri­tus­ky­vys­tä ja hyvin­voin­nis­ta. Mah­dol­lis­ta halu­tes­sa rat­sas­taa myös kou­lu- tai este­rat­sas­tuk­sen rata­har­joi­tus. Osal­lis­tu­jan vähim­mäis­ta­so­vaa­ti­mus vah­va Help­po C (/aiempaa koke­mus­ta hyp­pää­mi­ses­tä, mikä­li haluat osal­lis­tua lei­ril­le estepainotteisesti).

28: YLEIS­LEI­RI 19. — 21.8.2022 (PE ILTASU ILTA)

Lei­ri sisäl­tää rat­sas­tuk­sen eri laje­ja, osal­lis­tu­jien toi­veet huo­mioi­den. Ohjel­mas­sa myös teo­ri­aa, hevos­ten hoi­toa ja pal­jon muu­ta muka­vaa! Sopii kai­ken ikäi­sil­le, rat­sas­tuk­set tasoryhmissä.