050 477 5277 info@kelokoski.fi

ratsastusleirit 2021

Kelo­kos­ken rat­sas­tus­lei­ri­ke­sä 2021 on tuloillaan!

Toi­vo­tam­me sinut ter­ve­tul­leek­si hen­keä­sal­paa­viin Poh­jois-Kar­ja­lai­siin mai­se­miin Kelo­kos­kel­le. Kuo­hu­van kos­ken äärel­lä sijait­se­va hevos­ti­la tar­jo­aa rat­sas­tus­lei­reil­le puit­teet, jol­lai­sia et koh­taa mis­sään muualla.

Rat­sas­tus­lei­reil­läm­me sinua vas­tas­sa ovat ammat­ti­tai­toi­nen hen­ki­lö­kun­ta, yksi­löl­li­nen ope­tus pien­ryh­mis­sä ja kou­lu­te­tut, her­kät ope­tus­he­vo­set. Niin hevos­tai­to­ja kuin rat­sas­tus­ta­kin ope­tam­me van­kal­la koke­muk­sel­la, hevos­ta kun­nioit­taen. Saam­me jat­ku­vas­ti kii­tos­ta oppi­lai­dem­me koke­mis­ta ahaa-elä­myk­sis­tä – tavoit­tee­na on aina tasos­ta riip­pu­mat­ta tasa­pai­noi­nen, let­keäs­ti liik­ku­va rat­suk­ko ja rat­sas­ta­ja joka vai­kut­taa hevo­seen eleet­tö­mäs­ti ja pehmeästi.

Lei­rit sisäl­tä­vät:
- Majoi­tus tilan viih­tyi­säs­sä pää­ra­ken­nuk­ses­sa 3–4 hen­gen huo­neis­sa
- Mait­ta­vat koti­ruo­at (lou­nas, päi­väl­li­nen, aamu- ja ilta­pa­lat)
- Rat­sas­tus­ta taso­ryh­mis­sä (3 vrk lei­rit: 5 x 60 min / 4 vrk lei­rit: 7 x 60 min)
- Hevos­tai­to­ja, pal­jon mie­len­kiin­tois­ta teo­ri­aa hevo­sis­ta ja rat­sas­tuk­ses­ta
- Oheis­oh­jel­maa ja muka­vaa ajan­viet­toa hyväs­sä seu­ras­sa!
Kai­kil­le lei­reil­le on mah­dol­lis­ta osal­lis­tua myös omal­la hevo­sel­la. Täl­löin lei­ri­mak­su sisäl­tää hevo­sen majoi­tuk­sen (kar­si­na ja tarha).

Lei­rin varaa­mi­nen
Lei­rit vara­taan koti­si­vu­jen ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keen kaut­ta — LINK­KI VARAUS­LO­MAK­KEE­SEEN. Saat lomak­keen lähe­tyk­sen jäl­keen vah­vis­tus­vies­tin ilmoit­ta­maa­si säh­kö­pos­tio­soit­tee­seen.
Vii­meis­te­le ilmoit­tau­tu­mi­nen mak­sa­mal­la varaus­mak­su (3 vrk lei­ri 80 €, 4 vrk lei­ri 100 €) 7 vrk kulues­sa lomak­keen lähet­tä­mi­ses­tä. Mak­su­tie­dot löy­dät saa­mas­ta­si vah­vis­tus­vies­tis­tä. Mikä­li varaus­mak­sua ei ole mak­set­tu, paik­ka­va­raus pur­kaan­tuu. Varaus­mak­sua ei palau­te­ta peruu­tuk­sen sat­tues­sa, poik­keuk­se­na sai­ras­ta­pauk­set jois­ta on esit­tää lää­kä­rin­to­dis­tus. Varaus­mak­su sisäl­tyy lei­rin hin­taan, lop­puo­sas­ta saat eril­li­sen las­kun, jon­ka tulee olla mak­set­tu­na ennen lei­rin alkua.
Mikä­li jou­dut peru­maan osal­lis­tu­mi­sen lei­ril­le, ilmoi­tat­han sii­tä vii­py­mät­tä p. 050 477 5277 tai säh­kö­pos­tit­se info@kelokoski.fi

 Ilmoit­tau­tues­sa­si täy­tät­hän huo­lel­li­ses­ti kaik­ki lomak­kees­sa pyy­de­tyt tie­dot. Mai­nit­set­han myös mah­dol­li­set eri­kois­ruo­ka­va­liot ja ruo­ka-aineal­ler­giat (huom. eri­kois­ruo­ka­va­liot +10 € / hlö / lei­ri, lisä­tään loppulaskuun).

Aika­tau­lut ja saa­pu­mi­nen lei­reil­le
4 vuo­ro­kau­den lei­rit alka­vat maa­nan­tai­aa­mui­sin ja päät­ty­vät tors­tai­sin ilta­päi­väl­lä. 3 vuo­ro­kau­den vii­kon­lop­pu­lei­rit alka­vat per­jan­tai­sin alkuil­las­ta ja päät­ty­vät sun­nun­tai-ilta­na. Ilmoit­tau­tu­neet saa­vat säh­kö­pos­tit­se ennen lei­riä lei­ri­kir­jeen joka sisäl­tää tar­kem­mat aika­tau­lut sekä ohjei­ta mm. mukaan tar­vit­ta­vis­ta varus­teis­ta.
Maa­nan­tai­aa­mu­na alka­vil­le lei­reil­le on mah­dol­li­suus saa­pua tar­vit­taes­sa jo sun­nun­tai-ilta­na (varau­dut­han illak­si omil­la eväil­lä), ilmoi­tat­han täs­tä etu­kä­teen joko ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keen Lisä­tie­dot-osios­sa tai vähin­tään viik­koa ennen lei­rin alkua säh­kö­pos­tit­se info@kelokoski.fi
Jär­jes­täm­me tar­vit­taes­sa kyy­di­tyk­siä Kelo­kos­kel­le jul­kis­ten kul­ku­vä­li­nei­den pysä­keil­tä Nur­mek­sen kes­kus­tas­ta tai Val­ti­mol­ta. Mikä­li tar­vit­set kyy­din, ota yhteyt­tä hyvis­sä ajoin etu­kä­teen p. 050 477 5277 tai säh­kö­pos­tit­se info@kelokoski.fi

Vakuu­tuk­set
Kaik­ki lei­ri­läi­set on vakuu­tet­tu tapa­tur­ma­va­kuu­tuk­sel­la. Suo­sit­te­lem­me myös omaa lisävakuutusta.

 

Onko sinul­la kysyt­tä­vää lei­reis­tä tai mie­ti­tyt­tää­kö esi­mer­kik­si sopi­van lei­rin valin­ta? Autam­me mie­lel­läm­me. Ota mei­hin yhteyt­tä puhelimitse/viestillä (myös what­sapp) p. 050 477 5277, säh­kö­pos­tit­se info@kelokoski.fi tai koti­si­vu­jen yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen kautta.

TER­VE­TU­LOA NAUT­TI­MAAN KANS­SAM­ME KELO­KOS­KEN KEVÄÄS­TÄ JA KESÄS­TÄ! Lei­ril­lä nähdään 🙂

 

 

LEI­RI­KA­LEN­TE­RI:

Yleis­lei­rit
Yleis­lei­rit sisäl­tä­vät rat­sas­tuk­sen eri laje­ja, ryh­män toi­veet huo­mioi­den. 26.–29.7. lei­riin kuu­luu yhden rat­sas­tus­tun­nin sijaan elä­myk­sel­li­nen 2h rat­sas­tus­vael­lus Kelo­kos­ken upeas­sa luonnossa.

Pää­siäi­sen istun­ta­lei­ri
Kou­lu­rat­sas­tus- ja istun­ta­pai­not­tei­nen lei­ri perus­asiat hal­lit­se­vil­le ratsastajille.

Van­hem­pi-lap­si­lei­ri
Yhtei­nen lei­rie­lä­mys aikui­sel­le ja lap­sel­le! Sopii kai­ken tasoi­sil­le, rat­sas­tuk­set toteu­te­taan taso­ryh­mit­täin eri lajei­hin tutustuen.

Kou­lu­lei­ri
Inten­sii­vi­nen teho­lei­ri kou­lu­rat­sas­tuk­sen ystä­vil­le. Her­kil­lä ja kou­lu­te­tuil­la ope­tus­he­vo­sil­lam­me pää­set pereh­ty­mään tasa­pai­noi­seen istun­taan ja rat­sas­tuk­sen kevey­teen sekä yhdis­tä­mään nii­tä eri kouluratsastusliikkeisiin.

Este­lei­ri
Este­rat­sas­tus­pai­not­tei­nen lei­ri rat­sas­ta­jil­le joil­la jo ennes­tään koke­mus­ta hyp­pää­mi­ses­tä. Lei­ril­lä pureu­du­taan teo­rias­sa ja käy­tän­nös­sä rat­sas­ta­jan istun­taan ja tasa­pai­noon, hevo­seen vai­kut­ta­mi­seen, eri­lais­ten este­tyyp­pien ja ‑teh­tä­vien rat­sas­ta­mi­seen sekä har­joi­tel­laan rato­jen ratsastamista.

Tee­ma­lei­ri: Istun­ta ja ohjas­tun­tu­ma
Haluai­sit­ko kehit­tää istun­taa­si vakaam­mak­si ja ren­nom­mak­si? Tuot­taa­ko pään­vai­vaa käsien paik­ka ja tun­tu­ma hevo­sen suu­hun? Min­kä­lai­nen ohjas­tun­tu­ma voi par­haim­mil­laan olla? Lei­ril­lä pereh­dy­tään rat­sas­ta­jan istun­nan saloi­hin ja ava­taan oikean­lai­sen ohjas­tun­tu­man mys­tee­riä, niin satu­las­sa kuin ilman hevostakin.

Wor­king Equi­ta­tion-lei­ri
Wor­king Equi­ta­tion (ns. ”työ­rat­sas­tus”) on rat­sas­tuk­sen laji joka pitää sisäl­lään perin­tei­siä kar­ja­ti­lal­la tavat­ta­via teh­tä­viä, mm. port­tien avaa­mi­nen, sil­lan yli­tys, sei­pään kul­je­tus, eri­lais­ten kujien rat­sas­ta­mi­nen ja tava­roi­den siir­tä­mi­nen. Laji yhdis­tää koulu‑, este- ja län­nen­rat­sas­tuk­sen piir­tei­tä ja vah­vis­taa rat­su­kon yhteis­työ­tä. Lei­ril­lä tutus­tu­taan lajiin kuu­lu­viin teh­tä­viin ja nii­den oikeaop­pi­seen suo­rit­ta­mi­seen. Wor­king Equi­ta­tion sopii kai­ken tasoi­sil­le ratsukoille!

Sen­nu­lei­ri
Aikuis­ten oma lei­ri, joka pitää sisäl­lään toi­vei­den mukaan rat­sas­tus­ta taso­ryh­mis­sä ja moni­puo­lis­ta teo­ri­aa, unoh­ta­mat­ta ren­toa ajan­viet­toa saman­hen­ki­ses­sä seu­ras­sa. Tule oppi­maan uut­ta, kar­kot­ta­maan huo­let ja viet­tä­mään hevo­sen­täy­tei­nen elämysviikonloppu!

Val­men­nus­lei­ri
Teho­kas vii­kon­lop­pu­lei­ri perus­tai­dot jo hal­lit­se­vil­le rat­sas­ta­jil­le. Yksi­löl­li­nen val­men­nus tavoit­tei­de­si mukaan, moni­puo­lis­ta laji­tai­to­jen ja kehon­hal­lin­nan har­joit­te­lua. Kou­lu- ja este­rat­sas­tus­ta ryh­män toi­vei­den mukaan.