050 477 5277 info@kelokoski.fi

ratsastusleirit 2024

Toi­vo­tam­me sinut läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­leek­si naut­ti­maan kans­sam­me Kelo­kos­ken upeas­ta kesäs­tä hevos­ten, rat­sas­tuk­sen ja saman­hen­kis­ten ihmis­ten paris­sa! Karis­te­le arki, stres­si ja suo­ri­tus­pai­neet kyn­nyk­sel­lem­me ja lii­ty joukkoon!

 

» Tie­toa, tai­toa ja iha­nia muistoja

Rat­sas­tus­lei­reil­läm­me sinua vas­tas­sa on ammat­ti­tai­toi­nen, koke­nut ja välit­tä­vä hen­ki­lö­kun­ta. Rat­sas­tus­tun­nit toteu­te­taan aina pien­ryh­mis­sä, yksi­löl­li­sen ja vuo­ro­vai­kut­tei­sen ope­tuk­sen avul­la — jokai­nen omaan tah­tiin­sa, omien tavoit­tei­den ja fii­lik­sen mukaan. Kou­lu­te­tut ja kil­tit, her­kät hevo­set anta­vat sinul­le mah­dol­li­suu­den mais­tel­la sau­ma­ton­ta yhteis­työ­tä hevo­sen kans­sa, rat­sas­tuk­sen keveyt­tä ja hie­noi­sim­pia­kin nyans­se­ja. Niin hevos­tai­to­ja kuin rat­sas­tus­ta­kin ope­tam­me van­kal­la koke­muk­sel­la, hevos­ta kun­nioit­taen ja klas­si­sen rat­sas­tuk­sen peri­aat­tei­ta nou­dat­taen. Saam­me jat­ku­vas­ti kii­tos­ta läm­pi­mäs­tä oppi­mi­sen ilma­pii­ris­tä ja oival­ta­mi­sen tuot­ta­mis­ta ahaa-elä­myk­sis­tä – tavoit­tei­na ovat aina tasos­ta riip­pu­mat­ta tasa­pai­noi­nen rat­suk­ko, mie­lel­lään ihmi­sen kans­sa työs­ken­te­le­vä hevo­nen, ja rat­sas­ta­ja joka istuu sekä vai­kut­taa eleet­tö­mäs­ti ja peh­meäs­ti. Lei­reil­lem­me pala­taan yhä uudel­leen ja uudelleen!

! EAR­LY BIRD-TAR­JOUS ! Kun varaat lei­rin ja mak­sat varaus­mak­sun 31.12.2023 men­nes­sä, saat nopean varaa­jan etu­na ‑15% kokonaishinnasta!

Alen­nus huo­mioi­daan lei­rin loppumaksussa.

Suu­ren­na lei­rie­si­te klikkaamalla.

WORKING EQUITATION-LEIRIT

Kai­paat­ko vaih­te­lua rat­sas­tuk­see­si? Täl­lä lei­ril­lä tutus­tu­taan wor­king equi­ta­tio­nin perus­tei­siin, sään­töi­hin ja eri­lai­siin teh­tä­viin teo­rias­sa ja käy­tän­nös­sä. Lei­rit sopi­vat kai­ken tasoi­sil­le ratsastajille.

Laji haas­taa rat­sas­ta­jan istun­taa ja apu­jen­käyt­töä sekä kehit­tää samal­la rat­su­kon luot­ta­mus­ta ja yhteis­työ­tä. Teh­tä­viä voi­daan suo­rit­taa monel­la eri vai­keus­as­teel­la, aina pai­koil­laan tai käyn­nis­sä teh­tä­vis­tä har­joi­tuk­sis­ta koot­tuun lauk­kaan ja yhdel­lä kädel­lä rat­sas­tuk­seen, joten kai­ken tasoi­set rat­sas­ta­jat ja hevo­set ovat ter­ve­tul­lei­ta mukaan!
Lei­ril­lä voit tutus­tua lajiin koke­nei­den ope­tus­he­vos­tem­me avus­tuk­sel­la tai ottaa mukaan oman hevo­se­si (osal­lis­tu­mi­nen ei edel­ly­tä hevo­sel­ta aiem­paa koke­mus­ta WE-tehtävistä).

Wor­king Equi­ta­tion sopii erin­omai­ses­ti tuke­maan mui­den rat­sas­tuk­sen lajien har­joit­te­lua ja tar­jo­aa piris­tä­vää vaih­te­lua koko ratsukolle!

VALMENNUSLEIRIT

Val­men­nus­lei­rit junio­reil­le (alle 18v) sekä senio­reil­le (16v ->).

Val­men­nus­lei­reil­lä rat­sas­te­taan 75min mit­tai­sia tehok­kai­ta val­men­nuk­sia pien­ryh­mis­sä. Läh­tö­koh­tai­ses­ti laji­na on kou­lu­rat­sas­tus, mut­ta lei­ril­lä on ryh­män toi­voes­sa mah­dol­li­suus myös este­val­men­nuk­siin (lei­rin suun­nit­te­lun hel­pot­ta­mi­sek­si voit jät­tää laji­toi­vei­ta ennak­koon ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keen Lisätiedot-kohtaan).

ESTELEIRIT

2024 este­lei­re­jä saa­ta­va­na val­miil­le tilaus­ryh­mil­le. Tutus­tu tilaus­lei­rei­him­me ja ota yhteyttä!

Este­lei­reil­lä sukel­le­taan syväl­le este­rat­sas­tuk­sen maa­il­maan. Lei­rin ohjel­mas­sa lajin sään­tö­jä, tek­niik­kaa, eri­lai­sia este­tyyp­pe­jä ja teh­tä­viä sekä tasa­pai­noi­sen ja toi­mi­van esteis­tun­nan kehittämistä.

Este­lei­ril­le osal­lis­tu­mi­nen edel­lyt­tää rat­sas­ta­jal­ta suju­vaa hevo­sen hal­lin­taa kai­kis­sa askel­la­jeis­sa sekä aiem­paa koke­mus­ta hyppäämisestä.

Alkeis­es­te­lei­rit ja esim. maapuomeihin/kavaletteihin kes­kit­ty­vät lei­rit saa­ta­vil­la rat­sas­ta­jil­le jot­ka hal­lit­se­vat hevo­sen kai­kis­sa askel­la­jeis­sa mut­ta koke­mus­ta estei­den hyp­pää­mi­ses­tä ei vie­lä ole tai sitä on hyvin vähän.

KEHOTIETOINEN RATSASTUSLEIRIT

Super­suo­si­tut Keho­tie­toi­nen rat­sas­tus ‑lei­rit pureu­tu­vat suo­raan rat­sas­tuk­sen ja rat­sas­ta­jan ytimeen!

Onko jos­kus satu­las­sa tun­ne että keho ei tee mitä aivot yrit­tä­vät käs­keä? Onko oman kehon asen­toa vai­kea tun­nis­taa? Kai­paat­ko rat­sas­tuk­see­si lisää keveyt­tä, tasa­pai­noa ja peh­meyt­tä? Haluai­sit­ko oppia ymmär­tä­mään enem­män rat­sas­ta­jan kehon­käy­tös­tä ja vai­kut­ta­maan hevo­seen tie­toi­ses­ti tar­kem­min istun­nan kautta?

Täl­lä lei­ril­lä kes­ki­ty­tään eri­tyi­ses­ti rat­sas­ta­jan istun­taan sekä kehon­tun­te­muk­seen ja ‑hal­lin­taan. Har­joi­tuk­sia teh­dään niin rat­sail­la kuin ilman hevos­ta­kin. Tavoit­tee­na on oppia tun­te­maan omaa istun­taa, ymmär­tä­mään miten mikä­kin asia vai­kut­taa hevo­seen ja kuin­ka kehon tuli­si toi­mia eri­lai­sis­sa rat­sas­tuk­sen tehtävissä.

Lei­ri sisäl­tää myös pal­jon mie­len­kiin­tois­ta teo­ri­aa aihee­seen liittyen.

Tämä lei­ri sopii monen tasoi­sel­le. Har­joi­tuk­set suun­ni­tel­laan ja muo­ka­taan jokai­sen oman tason ja tar­pei­den mukaan. Vähim­mäis­ta­so­vaa­ti­muk­se­na hevo­sen itse­näi­nen hal­lin­ta käyn­nis­sä ja ravis­sa, lei­ri ei kui­ten­kaan jätä kyl­mäk­si edis­ty­nyt­tä­kään ratsastajaa!

SENNULEIRIT

Aikuis­rat­sas­ta­jien omat lei­ri — arki­huo­le­si kaik­ki hei­tä ja saa­vu viet­tä­mään kans­sam­me vii­kon­lop­pua par­haal­la mah­dol­li­sel­la tavalla!

Sen­nu­lei­ri koos­tuu tehok­kais­ta rat­sas­tus­tun­neis­ta, mie­len­kiin­toi­sis­ta teo­riao­suuk­sis­ta ja kes­kus­te­luis­ta sekä tie­ten­kin ren­nos­ta yhdes­sä­olos­ta. Lei­rin sisäl­tö ja aiheet ovat aina muo­kat­ta­vis­sa toi­vei­den mukaan, ja jokai­ses­ta lei­ris­tä pyri­tään teke­mään osal­lis­tu­jien­sa näköi­nen. Tulet­pa sit­ten rat­sas­tuk­sen into ja kehit­ty­mi­sen palo sil­mis­sä, val­mii­na pis­tä­mään kaik­ke­si likoon tai haluat fii­lis­tel­lä hevo­sia rat­sas­tus­ta, hyvää seu­raa ja ruo­kaa ilman stres­siä mis­tään — tai mitä tahan­sa näi­den välil­tä — olet ter­ve­tul­lut mukaan!

Sen­nu­lei­ril­le ei ole taso­vaa­ti­muk­sia. Rat­sas­tus­tun­nit koos­tu­vat kou­lu­rat­sas­tuk­ses­ta ja ryh­män niin halu­tes­sa puomi/estetunneista ja/tai wor­king equitation-tunneista.

YLEIS/TOIVELEIRIT

Lei­ri sisäl­tää eri rat­sas­tuk­sen laje­ja, mut­ta voi­daan osal­lis­tu­jien toi­vees­ta toteut­taa johon­kin tiet­tyyn lajiin/teemaan pai­not­tuen (koko ryh­mä­nä tai rat­sas­tus­ryh­mit­täin). Ilmoit­tau­tues­sa­si lei­ril­le voit halu­tes­sa­si jät­tää lomak­keen Lisä­tie­dot-koh­taan toi­veen lei­rin pai­no­tuk­ses­ta (esim. koulu/este/working equitation/istunta).

Yleis­lei­ri sopii kai­ken tasoi­sil­le ratsastajille.

HEVOSEN KANSSALEIRIT

Hevo­sen kans­sa ‑lei­rit sisäl­tä­vät moni­puo­lis­ta teke­mis­tä — ja ennen kaik­kea naut­ti­mis­ta hevo­sen seu­ras­ta ja yhteis­työs­tä upean eläi­men kans­sa. Ohjel­mas­sa hevo­sen hoi­toa, maas­ta­kä­sit­te­lyä ja ‑rat­sas­tus­ta, kou­lut­ta­mis­ta sekä halu­tes­sa­si voit nous­ta myös satulaan.

vuokrausleirit

Vuo­kraus­lei­ril­lä pää­set teke­mään tii­vis­tä yhteis­työ­tä yhden ja saman hevo­sen kans­sa. Lei­ri­he­vo­sel­la­si pää­set rat­sas­ta­maan niin itse­näi­ses­ti kuin ope­tuk­ses­sa­kin. Lei­rioh­jel­ma sisäl­tää rat­sas­tuk­sen lisäk­si moni­puo­lis­ta tal­li­puu­haa ja pal­jon mie­len­kiin­tois­ta asi­aa hevo­sen hoi­toon, hyvin­voin­tiin ja ter­vey­teen sekä rat­sas­tuk­seen liit­ty­vis­tä asiois­ta. Sopii hyvin omas­ta tai vuo­kra­he­vo­ses­ta haa­vei­le­val­le tai muu­ten vain oppi­mi­sen­ja­noi­sel­le! Täl­le­kin lei­ril­le voit osal­lis­tua myös yhdes­sä oman hevo­se­si kanssa.

Lei­ril­le osal­lis­tu­van alai­kä­ra­ja on 14 vuot­ta (poik­keuk­se­na oman hevo­sen kans­sa osal­lis­tu­va). Taso­vaa­ti­muk­se­na hevo­sen suju­va itse­näi­nen hal­lin­ta kai­kis­sa askel­la­jeis­sa (suo­si­tus­tai­to­ta­so vähin­tään vah­va Help­po C — Help­po B) ja hyvät perus­tie­dot ja ‑tai­dot hevo­sen hoi­ta­mi­ses­sa, varus­ta­mi­ses­sa ja käsittelyssä.

Osa toi­min­nas­ta lei­ril­lä on itse­näis­tä mut­ta val­vot­tua ja hen­ki­lö­kun­tam­me opas­taa aina tarvittaessa.

» KAIK­KI LEI­RIT SISÄLTÄVÄT:

- Majoi­tus 3–5 hlön huo­neis­sa tilan pää­ra­ken­nuk­ses­sa tai manee­sin majoi­tus­ti­lois­sa
- Mait­ta­vat koti­ruo­at (lou­nas, päi­väl­li­nen, aamu- ja ilta­pa­lat)
- Rat­sas­tus­ta pie­nis­sä taso­ryh­mis­sä
- Hevos­tai­to­ja, pal­jon mie­len­kiin­tois­ta teo­ri­aa hevo­sis­ta ja rat­sas­tuk­ses­ta
- Oheis­oh­jel­maa ja muka­vaa ajan­viet­toa hyväs­sä seurassa!

Rat­sas­tus­ta pe-su lei­reil­lä yhteen­sä 5 x 60 min (poik­keuk­se­na val­men­nus­lei­rit 5 x 75min), to-su lei­ril­lä 7 x 60 min.

Lei­reil­le voi osal­lis­tua myös päi­vä­lei­ri­läi­se­nä ilman majoi­tus­ta ja aamu-/il­ta­pa­lo­ja. Täl­löin hin­taan kuu­lu­vat rat­sas­tus- ja teo­ria­tun­nit, lou­nas ja päivällinen.

Kai­kil­le lei­reil­le olet ter­ve­tul­lut myös oman hevo­sen kans­sa! Lei­ri­mak­su sisäl­tää täl­löin hevo­sen majoi­tuk­sen, johon kuu­luu kar­si­na, tar­ha ja kui­vik­keet (itse­hoi­to). Varaat­han hevo­sel­le mukaan omat hei­nät ja väkirehut.

 

» RÄÄ­TÄ­LÖI­DYT TILAUSLEIRIT

Jär­jes­täm­me lei­ri­ka­len­te­rin ulko­puo­lel­la toi­vei­den mukaan rää­tä­löi­ty­jä lei­re­jä myös val­miil­le 4–10 hen­ki­lön ryh­mil­le. Tutus­tu tilaus­lei­rei­him­me, kerää poruk­ka ja ota mei­hin yhteyt­tä niin suun­ni­tel­laan tei­dän näköi­sen­ne leiri! 

 

» LEI­RIN VARAA­MI­NEN
Lei­rit vara­taan koti­si­vu­jen ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keen kaut­ta — TÄS­TÄ VARAUS­LO­MAK­KEE­SEEN. Saat lomak­keen lähe­tyk­sen jäl­keen vah­vis­tus­vies­tin ilmoit­ta­maa­si säh­kö­pos­tio­soit­tee­seen.
Vii­meis­te­le ilmoit­tau­tu­mi­nen mak­sa­mal­la varaus­mak­su 7 vrk kulues­sa lomak­keen lähet­tä­mi­ses­tä vah­vis­tus­vies­tis­tä löy­ty­vien ohjei­den mukai­ses­ti. Varaus­mak­su vuo­den 2024 lei­reil­le on 100 €/leiri. Mikä­li varaus­mak­sua ei ole mak­set­tu, paik­ka vapau­tuu varat­ta­vak­si seu­raa­val­le. Varaus­mak­sua ei palau­te­ta peruu­tuk­sen sat­tues­sa (kos­kee myös esim. sai­ras­tu­mis­ta). Varaus­mak­su sisäl­tyy lei­rin hin­taan, lop­puo­sas­ta saat lähem­pä­nä lei­rin ajan­koh­taa eril­li­sen las­kun.
Mikä­li jou­dut peru­maan osal­lis­tu­mi­sen lei­ril­le, ilmoi­tat­han sii­tä vii­py­mät­tä p. 050 477 5277 tai säh­kö­pos­tit­se info@kelokoski.fi

Ilmoit­tau­tues­sa­si täy­tät­hän huo­lel­li­ses­ti kaik­ki lomak­kees­sa pyy­de­tyt tie­dot. Mai­nit­set­han myös mah­dol­li­set eri­kois­ruo­ka­va­liot ja ruo­ka-aineal­ler­giat (eri­kois­ruo­ka­va­liot +10 € / hlö / lei­ri, lisä­tään loppulaskuun).

 

» AIKA­TAU­LUT JA SAA­PU­MI­NEN LEIREILLE

Saa­pu­mi­nen lei­reil­le aloi­tus­päi­vä­nä klo 16 men­nes­sä. Lei­rit päät­ty­vät vii­mei­se­nä päi­vä­nä klo 17.

Jär­jes­täm­me tar­vit­taes­sa kyy­di­tyk­siä Kelo­kos­kel­le jul­kis­ten kul­ku­vä­li­nei­den ase­mil­ta Nur­mek­sen kes­kus­tas­ta tai Val­ti­mol­ta. Mikä­li tar­vit­set kyy­din, ota yhteyt­tä hyvis­sä ajoin etu­kä­teen p. 050 477 5277 tai säh­kö­pos­tit­se info@kelokoski.fi

 

» VAKUU­TUK­SET
Kaik­ki lei­ri­läi­set on vakuu­tet­tu tapa­tur­ma­va­kuu­tuk­sel­la. Suo­sit­te­lem­me myös omaa lisävakuutusta.

 

Onko sinul­la kysyt­tä­vää lei­reis­tä, mie­ti­tyt­tää­kö esi­mer­kik­si sopi­van lei­rin valin­ta? Tai oli­si­ko sinul­la val­mis 4–10 hen­gen ryh­mä jol­le haluai­sit­te oman lei­rin? Autam­me mie­lel­läm­me. Ota mei­hin yhteyt­tä puhelimitse/viestillä (myös what­sapp) p. 050 477 5277, säh­kö­pos­tit­se info@kelokoski.fi tai koti­si­vu­jen yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen kautta.