050 477 5277 info@kelokoski.fi

ratsastusleirit 2021 — 2022

Tutus­tu syk­syn ja tal­ven 2021 — 2022 ratsastusleireihimme

* Kysy­tyt kesän 2022 lei­rit tulos­sa myyn­tiin marraskuussa!

Toi­vo­tam­me sinut ter­ve­tul­leek­si hen­keä­sal­paa­viin Poh­jois-Kar­ja­lai­siin mai­se­miin Kelo­kos­kel­le. Kuo­hu­van kos­ken äärel­lä sijait­se­va hevos­ti­la tar­jo­aa rat­sas­tus­lei­reil­le puit­teet, jol­lai­sia et koh­taa mis­sään muualla.

Rat­sas­tus­lei­reil­läm­me sinua vas­tas­sa ovat ammat­ti­tai­toi­nen hen­ki­lö­kun­ta, yksi­löl­li­nen ope­tus pien­ryh­mis­sä ja kou­lu­te­tut, her­kät ope­tus­he­vo­set. Niin hevos­tai­to­ja kuin rat­sas­tus­ta­kin ope­tam­me van­kal­la koke­muk­sel­la, hevos­ta kun­nioit­taen. Saam­me jat­ku­vas­ti kii­tos­ta läm­pi­mäs­tä ilma­pii­ris­tä ja oppi­lai­dem­me koke­mis­ta ahaa-elä­myk­sis­tä – tavoit­tee­na on aina tasos­ta riip­pu­mat­ta tasa­pai­noi­nen, let­keäs­ti liik­ku­va rat­suk­ko ja rat­sas­ta­ja joka vai­kut­taa hevo­seen eleet­tö­mäs­ti ja pehmeästi.

Lei­rit sisäl­tä­vät:
- Majoi­tus tilan viih­tyi­säs­sä pää­ra­ken­nuk­ses­sa 3–5 hen­gen huo­neis­sa
- Mait­ta­vat koti­ruo­at (lou­nas, päi­väl­li­nen, aamu- ja ilta­pa­lat)
- Rat­sas­tus­ta taso­ryh­mis­sä (rat­sas­tus­tun­tien mää­rä vaih­te­lee eri lei­rien välil­lä)
- Hevos­tai­to­ja, pal­jon mie­len­kiin­tois­ta teo­ri­aa hevo­sis­ta ja rat­sas­tuk­ses­ta
- Oheis­oh­jel­maa ja muka­vaa ajan­viet­toa hyväs­sä seurassa!

Kai­kil­le lei­reil­le olet ter­ve­tul­lut myös oman hevo­sen kans­sa. Täl­löin lei­ri­mak­su sisäl­tää hevo­sen majoi­tuk­sen, johon kuu­luu kar­si­na, tar­ha ja kui­vik­keet. Varaat­han hevo­sel­le mukaan omat hei­nät ja väki­re­hut, voit myös tie­dus­tel­la mah­dol­li­suut­ta hei­nän osta­mi­seen tal­lil­tam­me (laa­du­kas kui­va hei­nä 0,38 €/kg), myy­tä­vän hei­nän saa­ta­vuus vaih­te­lee joten tar­kis­tat­han tilan­teen etu­kä­teen ennen lei­ril­le saapumista.

Lei­reil­le voi osal­lis­tua myös päi­vä­lei­ri­läi­se­nä ilman majoi­tus­ta. Täl­löin hin­taan kuu­lu­vat rat­sas­tus- ja teo­ria­tun­nit, lou­nas ja päivällinen.

 

Rää­tä­löi­dyt tilausleirit

Jär­jes­täm­me lei­ri­ka­len­te­rin ulko­puo­lel­la toi­vei­den mukaan rää­tä­löi­ty­jä lei­re­jä myös val­miil­le 4–8 hen­ki­lön ryh­mil­le. Kerää poruk­ka ja ota mei­hin yhteyt­tä niin suun­ni­tel­laan tei­dän näköi­sen­ne leiri! 

 

Lei­rin varaa­mi­nen
Lei­rit vara­taan koti­si­vu­jen ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keen kaut­ta — LINK­KI VARAUS­LO­MAK­KEE­SEEN. Saat lomak­keen lähe­tyk­sen jäl­keen vah­vis­tus­vies­tin ilmoit­ta­maa­si säh­kö­pos­tio­soit­tee­seen.
Vii­meis­te­le ilmoit­tau­tu­mi­nen mak­sa­mal­la varaus­mak­su 7 vrk kulues­sa lomak­keen lähet­tä­mi­ses­tä vah­vis­tus­vies­tis­tä löy­ty­vien ohjei­den mukai­ses­ti. Varaus­mak­su on 30% vara­tun lei­rin hin­nas­ta. Mikä­li varaus­mak­sua ei ole mak­set­tu, paik­ka­va­raus pur­kaan­tuu. Varaus­mak­sua ei palau­te­ta peruu­tuk­sen sat­tues­sa, poik­keuk­se­na sai­ras­ta­pauk­set jois­ta on esit­tää lää­kä­rin­to­dis­tus. Varaus­mak­su sisäl­tyy lei­rin hin­taan, lop­puo­sas­ta saat vii­meis­tään ilmoit­tau­tu­mi­sa­jan päät­tyes­sä eril­li­sen las­kun, jon­ka tulee olla mak­set­tu­na lei­rin alkuun men­nes­sä.
Mikä­li jou­dut peru­maan osal­lis­tu­mi­sen lei­ril­le, ilmoi­tat­han sii­tä vii­py­mät­tä p. 050 477 5277 tai säh­kö­pos­tit­se info@kelokoski.fi

Ilmoit­tau­tues­sa­si täy­tät­hän huo­lel­li­ses­ti kaik­ki lomak­kees­sa pyy­de­tyt tie­dot. Mai­nit­set­han myös mah­dol­li­set eri­kois­ruo­ka­va­liot ja ruo­ka-aineal­ler­giat (huom. eri­kois­ruo­ka­va­liot +10 € / hlö / lei­ri, lisä­tään loppulaskuun).

 

Aika­tau­lut ja saa­pu­mi­nen lei­reil­le
Vii­kon­lop­pu­lei­rit alka­vat per­jan­tai­sin alkuil­las­ta ja päät­ty­vät sun­nun­tai-ilta­na (la-su lei­rit la aamu — su ilta). Syys- ja tal­vi­lo­ma­lei­rit alka­vat maa­nan­tai­aa­mu­na ja päät­ty­vät kes­ki­viik­ko­na alkuil­las­ta. Ilmoit­tau­tu­neet saa­vat säh­kö­pos­tit­se ennen lei­riä lei­ri­kir­jeen joka sisäl­tää tar­kem­mat aika­tau­lut sekä ohjei­ta mm. mukaan tar­vit­ta­vis­ta varus­teis­ta.
Maa­nan­tai­aa­mu­na alka­vil­le lei­reil­le on mah­dol­li­suus saa­pua tar­vit­taes­sa jo sun­nun­tai-ilta­na (varau­dut­han illak­si omil­la eväil­lä), ilmoi­tat­han täs­tä etu­kä­teen joko ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keen Lisä­tie­dot-osios­sa tai vähin­tään viik­koa ennen lei­rin alkua säh­kö­pos­tit­se info@kelokoski.fi
Jär­jes­täm­me tar­vit­taes­sa kyy­di­tyk­siä Kelo­kos­kel­le jul­kis­ten kul­ku­vä­li­nei­den pysä­keil­tä Nur­mek­sen kes­kus­tas­ta tai Val­ti­mol­ta. Mikä­li tar­vit­set kyy­din, ota yhteyt­tä hyvis­sä ajoin etu­kä­teen p. 050 477 5277 tai säh­kö­pos­tit­se info@kelokoski.fi

Vakuu­tuk­set
Kaik­ki lei­ri­läi­set on vakuu­tet­tu tapa­tur­ma­va­kuu­tuk­sel­la. Suo­sit­te­lem­me myös omaa lisävakuutusta.

 

Onko sinul­la kysyt­tä­vää lei­reis­tä, mie­ti­tyt­tää­kö esi­mer­kik­si sopi­van lei­rin valin­ta? Tai oli­si­ko sinul­la val­mis 4–8 hen­gen ryh­mä jol­le haluai­sit­te oman lei­rin? Autam­me mie­lel­läm­me. Ota mei­hin yhteyt­tä puhelimitse/viestillä (myös what­sapp) p. 050 477 5277, säh­kö­pos­tit­se info@kelokoski.fi tai koti­si­vu­jen yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen kautta.

 

LEI­RI­KA­LEN­TE­RI:

Kesän 2021 lei­reil­le osal­lis­tu­neet ovat oikeu­tet­tu­ja ‑10% alen­nuk­seen kai­kis­ta syk­syn ja tal­ven leireistä!

Teema­lei­ri: Tasa­pai­no – keveys — ren­tous (la-su 28.–29.8.2021)

Lei­rin rat­sas­tus­tun­nit, teo­riao­suu­det ja oheis­har­joit­teet täh­tää­vät koh­ti tasa­pai­noi­sem­paa, hel­pom­paa ja kevyem­pää rat­sas­tus­ta. Har­joi­tuk­set pai­not­tu­vat rat­su­kon kehon­hal­lin­taan ja rat­sas­ta­jan kykyyn tun­tea mitä omas­sa kehos­sa ja satu­lan alla tapah­tuu, aja­tuk­sel­la “Tun­ne enem­män, tee vähem­män” — tin­ki­mät­tä rat­sas­tuk­sen tehok­kuu­des­ta! Lei­ri sopii perus­asiat hal­lit­se­vil­le ratsastajille.

Maas­ta­kä­sit­te­ly­lei­ri (la-su 11.–12.9.2021)

Lei­ri sisäl­tää talu­tus­har­joi­tuk­sia ja ns. “maas­ta­rat­sas­tus­ta”. Har­joi­tel­laan hevo­sen kans­sa toi­mi­mis­ta oman kehon liik­kei­tä hyö­dyn­täen, hevo­sen kou­lut­ta­mis­ta sekä mm. eri­lai­sia kou­lu­rat­sas­tus­liik­kei­tä maas­ta käsin. Oival­li­nen tilai­suus lis­tää tai­to­ja hevo­sen käsit­te­lys­sä, yhteis­työ­tä sekä tie­toa ja tun­net­ta hevo­sen liik­ku­mi­ses­ta, sopii erin­omai­ses­ti myös rat­sas­tus­tai­to­jen kehit­tä­mi­seen (mm. ohjas­tun­tu­ma). Kai­ken tasoi­sil­le ja ikäi­sil­le (suo­si­tusi­kä väh. 12v). Lei­riin ei sisäl­ly rat­sas­tus­ta, voit kui­ten­kin halu­tes­sa­si ostaa lei­rin oheen myös rat­sas­tus­tun­te­ja lisä­mak­sus­ta 30,00 €/h, toi­vom­me rat­sas­tus­va­rauk­sia lei­ri-ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­des­sä (Lisä­tie­dot-kent­tä) tai muu­toin hyvis­sä ajoin ennen lei­rin alkua.

Sen­nu­lei­ri (la-su 18.–19.9.2021, pe-su 11.–13.3.2022)

Aikuis­ten oma lei­ri, joka pitää sisäl­lään toi­vei­den mukaan rat­sas­tus­ta taso­ryh­mis­sä ja moni­puo­lis­ta teo­ri­aa, unoh­ta­mat­ta ren­toa ajan­viet­toa saman­hen­ki­ses­sä seu­ras­sa. Tule oppi­maan uut­ta, kar­kot­ta­maan huo­let ja viet­tä­mään hevo­sen­täy­tei­nen elämysviikonloppu!

Teho­val­men­nus­lei­ri (lei­ri A) & Teho­val­men­nus­lei­ri kil­pai­le­vil­le rat­su­koil­le (lei­ri B) (pe-su 8.–10.10.)

Inten­sii­vi­nen val­men­nus­vii­kon­lop­pu tavoit­teel­li­sil­le rat­sas­ta­jil­le. Teho­val­men­nus­lei­ri (lei­ri A) sisäl­tää yksi­löl­lis­tä val­men­nus­ta pien­ryh­mis­sä, kun­kin osal­lis­tu­jan tavoit­tei­den mukai­ses­ti, kou­lu- ja/tai este­rat­sas­tuk­ses­sa. Sopii vähin­tään Help­po C‑tasoisille (suo­si­tusi­kä väh. 12v). Kil­pai­le­vil­le rat­su­koil­le suun­nat­tu lei­ri (lei­ri B) sisäl­tää tehok­kaan val­men­nuk­sen lisäk­si mm. rata­har­joi­tuk­sia ja muu­ta kil­pai­lui­hin täh­tää­vää harjoittelua.

Syys- ja tal­vi­lo­ma­viik­ko­jen yleis­lei­rit (ma-ke 18.–20.10.2021, 21.–23.2.2022, 28.2.–2.3.2022, 7.–9.3.2022)

Yleis­lei­rit sisäl­tä­vät eri rat­sas­tuk­sen laje­ja, lei­ri­läis­ten toi­veet huo­mioi­den. Lei­rit sopi­vat kai­ken ikäi­sil­le ja tasoi­sil­le, rat­sas­tuk­set tasoryhmittäin.

Este­pai­not­tei­nen val­men­nus­lei­ri (pe-su 5.–7.11.2021)

Este­rat­sas­tuk­seen kes­kit­ty­vä val­men­nus­lei­ri, jol­la pereh­dy­tään este­rat­sas­ta­jan tasa­pai­noi­seen, toi­mi­vaan ja tehok­kaa­seen istun­taan ja apu­jen­käyt­töön sekä eri­lais­ten este­teh­tä­vien tek­ni­seen suo­rit­ta­mi­seen ja radan rat­sas­ta­mi­seen. Sopii ratsastajille/ratsukoille jol­la on jo koke­mus­ta hyp­pää­mi­ses­tä (rata­na n. 60cm tasos­ta alkaen).

Este­rat­sas­tuk­sen alkeet/puomijumppaa (pe-su 19.–21.11.2021)

Lei­ril­lä teh­dään har­joi­tuk­sia maa­puo­meil­la ja pie­nil­lä esteil­lä sekä kehi­te­tään istun­taa, tasa­pai­noa ja hevo­sen hal­lin­taa. Sopii perus­asiat (hevo­sen itse­näi­nen hal­lin­ta kai­kis­sa askel­la­jeis­sa) hal­lit­se­val­le rat­sas­ta­jal­le jol­la on koke­mus­ta hyp­pää­mi­ses­tä vähän/ei lain­kaan, joka halu­aa var­muut­ta puo­mi-/es­te­työs­ken­te­lyyn tai rat­su­kol­le joka aloit­te­lee este­rat­sas­tus­ta. Sopii myös vaih­te­luk­si ja jum­pak­si esim. kou­lu­rat­sas­tuk­seen pai­not­tu­neil­le rat­su­koil­le! Ope­tus ja har­joi­tuk­set yksi­löl­li­ses­ti pien­ryh­mis­sä, osal­lis­tu­jien toi­vei­ta ja tavoit­tei­ta kuunnellen.

Wor­king Equi­ta­tion-lei­ri (la-su 27.–28.11.2021)

Wor­king Equi­ta­tion (ns. ”työ­rat­sas­tus”) sopii kai­ken tasoi­sil­le rat­sas­ta­jil­le. Kysees­sä on rat­sas­tuk­sen laji joka pitää sisäl­lään perin­tei­siä kar­ja­ti­lal­la tavat­ta­via teh­tä­viä, mm. port­tien avaa­mi­nen, sil­lan yli­tys, sei­pään kul­je­tus, eri­lais­ten kujien rat­sas­ta­mi­nen ja tava­roi­den siir­tä­mi­nen. Laji yhdis­tää koulu‑, este- ja län­nen­rat­sas­tuk­sen piir­tei­tä. Se vah­vis­taa rat­su­kon yhteis­työ­tä ja voimistaa&notkistaa hevos­ta, ja sopii näin ollen erin­omai­ses­ti myös vaih­te­luk­si mui­den rat­sas­tuk­sen lajien oheen. Lei­ril­lä tutus­tu­taan lajiin kuu­lu­viin teh­tä­viin ja nii­den oikeaop­pi­seen suo­rit­ta­mi­seen. Myös täl­le lei­ril­le voi osal­lis­tua oman hevo­sen kans­sa, rat­su­kon kum­mal­ta­kaan osa­puo­lel­ta ei edel­ly­te­tä aiem­paa koke­mus­ta wor­king equi­ta­tio­nis­ta — roh­keas­ti mukaan kokeilemaan!

Tee­ma­lei­ri: Kou­lu­rat­sas­tus­liik­keet (la-su 11.–12.12.2021)

Lei­ril­lä kes­ki­ty­tään eri­lais­ten kou­lu­rat­sas­tus­liik­kei­den mer­ki­tyk­seen hevo­sen not­kis­ta­mi­ses­sa ja voi­mis­ta­mi­ses­sa sekä nii­den oikeaop­pi­seen suo­rit­ta­mi­seen teo­rias­sa ja käy­tän­nös­sä. Sopii vähin­tään n. Help­po C‑tasoisille ratsastajille.

Väli­päi­vien toi­ve­lei­ri (ma-ke 27.–29.12.2021)

Jou­lu­kin­kut sula­maan! Lei­ri sisäl­tää eri rat­sas­tuk­sen laje­ja ja koko­nai­suus muo­dos­tuu lei­ri­läis­ten toi­vei­den mukaan.