050 477 5277 info@kelokoski.fi

ratsastusleirit 2022

Olem­me saa­neet viet­tää kans­san­ne iha­nan lei­ri­ke­sän 2022! Läm­min kii­tos kai­kil­le jot­ka olit­te mukana.

Syk­syn ja tal­ven ohjel­ma on tuloil­laan, seu­raat­han ilmoittelua!

»»»»»»»»»»»»»»»>

Toi­vo­tam­me sinut ter­ve­tul­leek­si hen­keä­sal­paa­viin Poh­jois-Kar­ja­lai­siin mai­se­miin Kelo­kos­kel­le. Kuo­hu­van kos­ken äärel­lä sijait­se­va hevos­ti­la tar­jo­aa rat­sas­tus­lei­reil­le puit­teet, jol­lai­sia et koh­taa mis­sään muualla.

Mui­na ajan­koh­ti­na mah­dol­lis­ta toteut­taa tilaus­lei­re­jä val­miil­le 4–10 hen­gen ryhmille!

TIETOA, TAITOJA JA IHANIA MUISTOJA

Rat­sas­tus­lei­reil­läm­me sinua vas­tas­sa ovat ammat­ti­tai­toi­nen hen­ki­lö­kun­ta, yksi­löl­li­nen ope­tus pien­ryh­mis­sä ja kou­lu­te­tut, her­kät ope­tus­he­vo­set. Niin hevos­tai­to­ja kuin rat­sas­tus­ta­kin ope­tam­me van­kal­la koke­muk­sel­la, hevos­ta kun­nioit­taen ja klas­si­sen rat­sas­tuk­sen peri­aat­tei­ta tavoi­tel­len. Saam­me jat­ku­vas­ti kii­tos­ta läm­pi­mäs­tä ilma­pii­ris­tä ja oppi­lai­dem­me koke­mis­ta ahaa-elä­myk­sis­tä – tavoit­tei­na ovat aina tasos­ta riip­pu­mat­ta tasa­pai­noi­nen rat­suk­ko, mie­lel­lään ihmi­sen kans­sa työs­ken­te­le­vä hevo­nen, ja rat­sas­ta­ja joka istuu sekä vai­kut­taa eleet­tö­mäs­ti ja peh­meäs­ti. Lei­reil­lem­me pala­taan yhä uudel­leen ja uudelleen!

Lei­rit sisäl­tä­vät:
- Majoi­tus tilan viih­tyi­säs­sä pää­ra­ken­nuk­ses­sa 3–5 hen­gen huo­neis­sa
- Mait­ta­vat koti­ruo­at (lou­nas, päi­väl­li­nen, aamu- ja ilta­pa­lat)
- Rat­sas­tus­ta pie­nis­sä taso­ryh­mis­sä (rat­sas­tus­tun­tien mää­rä vaih­te­lee eri lei­rien välil­lä)
- Hevos­tai­to­ja, pal­jon mie­len­kiin­tois­ta teo­ri­aa hevo­sis­ta ja rat­sas­tuk­ses­ta
- Oheis­oh­jel­maa ja muka­vaa ajan­viet­toa hyväs­sä seurassa!

Kai­kil­le lei­reil­le olet ter­ve­tul­lut myös oman hevo­sen kans­sa. Täl­löin lei­ri­mak­su sisäl­tää hevo­sen majoi­tuk­sen, johon kuu­luu kar­si­na, tar­ha ja kui­vik­keet (itse­hoi­to). Varaat­han hevo­sel­le mukaan omat hei­nät ja väki­re­hut, voit myös tie­dus­tel­la mah­dol­li­suut­ta hei­nän osta­mi­seen tal­lil­tam­me (laa­du­kas kui­va hei­nä 0,38 €/kg), myy­tä­vän hei­nän saa­ta­vuus vaih­te­lee joten tar­kis­tat­han tilan­teen etu­kä­teen ennen lei­ril­le saapumista.

Lei­reil­le voi osal­lis­tua myös päi­vä­lei­ri­läi­se­nä ilman majoi­tus­ta ja aamu-/il­ta­pa­lo­ja. Täl­löin hin­taan kuu­lu­vat rat­sas­tus- ja teo­ria­tun­nit, lou­nas ja päivällinen.

 

Rää­tä­löi­dyt tilausleirit

Jär­jes­täm­me lei­ri­ka­len­te­rin ulko­puo­lel­la toi­vei­den mukaan rää­tä­löi­ty­jä lei­re­jä myös val­miil­le 4–10 hen­ki­lön ryh­mil­le. Kerää poruk­ka ja ota mei­hin yhteyt­tä niin suun­ni­tel­laan tei­dän näköi­sen­ne leiri! 

 

Lei­rin varaa­mi­nen
Lei­rit vara­taan koti­si­vu­jen ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keen kaut­ta — LINK­KI VARAUS­LO­MAK­KEE­SEEN. Saat lomak­keen lähe­tyk­sen jäl­keen vah­vis­tus­vies­tin ilmoit­ta­maa­si säh­kö­pos­tio­soit­tee­seen.
Vii­meis­te­le ilmoit­tau­tu­mi­nen mak­sa­mal­la varaus­mak­su 7 vrk kulues­sa lomak­keen lähet­tä­mi­ses­tä vah­vis­tus­vies­tis­tä löy­ty­vien ohjei­den mukai­ses­ti. Varaus­mak­su kesän 2022 lei­reil­le on 100 €/leiri. Mikä­li varaus­mak­sua ei ole mak­set­tu, paik­ka vapau­tuu varat­ta­vak­si seu­raa­val­le. Varaus­mak­sua ei palau­te­ta peruu­tuk­sen sat­tues­sa. Varaus­mak­su sisäl­tyy lei­rin hin­taan, lop­puo­sas­ta saat vii­meis­tään ilmoit­tau­tu­mi­sa­jan päät­tyes­sä eril­li­sen las­kun, jon­ka tulee olla mak­set­tu­na erä­päi­vään men­nes­sä.
Mikä­li jou­dut peru­maan osal­lis­tu­mi­sen lei­ril­le, ilmoi­tat­han sii­tä vii­py­mät­tä p. 050 477 5277 tai säh­kö­pos­tit­se info@kelokoski.fi

Ilmoit­tau­tues­sa­si täy­tät­hän huo­lel­li­ses­ti kaik­ki lomak­kees­sa pyy­de­tyt tie­dot. Mai­nit­set­han myös mah­dol­li­set eri­kois­ruo­ka­va­liot ja ruo­ka-aineal­ler­giat (eri­kois­ruo­ka­va­liot +10 € / hlö / lei­ri, lisä­tään loppulaskuun).

 

Aika­tau­lut ja saa­pu­mi­nen lei­reil­le
Ilmoit­tau­tu­neet saa­vat lähem­pä­nä lei­riä säh­kö­pos­tit­se lei­ri­kir­jeen joka sisäl­tää tar­kem­mat aika­tau­lut sekä mui­ta tie­to­ja.
Aamul­la alka­vil­le lei­reil­le on mah­dol­li­suus saa­pua tar­vit­taes­sa jo edel­li­se­nä ilta­na (varau­dut­han illak­si ja aamuk­si omil­la eväil­lä), ilmoi­tat­han täs­tä etu­kä­teen joko ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keen Lisä­tie­dot-osios­sa tai vähin­tään viik­koa ennen lei­rin alkua säh­kö­pos­tit­se info@kelokoski.fi
Jär­jes­täm­me tar­vit­taes­sa kyy­di­tyk­siä Kelo­kos­kel­le jul­kis­ten kul­ku­vä­li­nei­den ase­mil­ta Nur­mek­sen kes­kus­tas­ta tai Val­ti­mol­ta. Mikä­li tar­vit­set kyy­din, ota yhteyt­tä hyvis­sä ajoin etu­kä­teen p. 050 477 5277 tai säh­kö­pos­tit­se info@kelokoski.fi

Vakuu­tuk­set
Kaik­ki lei­ri­läi­set on vakuu­tet­tu tapa­tur­ma­va­kuu­tuk­sel­la. Suo­sit­te­lem­me myös omaa lisävakuutusta.

 

Onko sinul­la kysyt­tä­vää lei­reis­tä, mie­ti­tyt­tää­kö esi­mer­kik­si sopi­van lei­rin valin­ta? Tai oli­si­ko sinul­la val­mis 4–10 hen­gen ryh­mä jol­le haluai­sit­te oman lei­rin? Autam­me mie­lel­läm­me. Ota mei­hin yhteyt­tä puhelimitse/viestillä (myös what­sapp) p. 050 477 5277, säh­kö­pos­tit­se info@kelokoski.fi tai koti­si­vu­jen yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen kautta.