050 477 5277 info@kelokoski.fi

Kelokoski horses

Toiminnan keskipisteenä hevoset

Kelo­kos­ki Hor­ses toi­mii Nur­mek­ses­sa, kes­kel­lä upe­aa Poh­jois-Kar­ja­lais­ta luon­non­mai­se­maa. Vie­res­sä kuo­hu­van kos­ken mukaan nimet­ty tila Kelo­kos­ki on ollut saman suvun hal­lus­sa vuo­des­ta 1932 alkaen. Alun­pe­rin maa­ti­la­na toi­mi­neel­le Kelo­kos­kel­le on nyt nouse­mas­sa moni­puo­li­nen, nyky­ai­kai­nen hevos­kes­kus.

Kelo­kos­ki Hor­ses Oy:n kes­ki­pis­tee­nä on hevo­nen, jon­ka hyvin­voin­nin ympä­ril­le kaik­ki toi­min­ta raken­tuu. Yhdis­täm­me kau­niin, perin­tei­sen maa­lai­sym­pä­ris­tön moder­nei­hin, ammat­ti­lais­ten suun­nit­te­le­miin puit­tei­siin. Laa­duk­kaat har­joi­tusa­lu­eet, nyky­ai­kai­set tilat sekä sil­män­kan­ta­mat­to­miin jat­ku­vat lai­du­na­lu­eet ja maas­tot tar­joa­vat erin­omai­sen toi­min­taym­pä­ris­tön eri hevo­sur­hei­lu­la­jeil­le, niin har­ras­ta­jil­le kuin ammat­ti­lai­sil­le­kin.

Toi­min­ta-aluei­nam­me:

- hevos­ten tal­li­pai­kat ja hoi­to­pal­ve­lut

- val­men­nus- ja kil­pai­lu­toi­min­ta, tapah­tu­mat

- rat­sas­tus­kou­lu

- hevos­ten kas­va­tus ja kou­lu­tus

- suo­ma­lai­sen Spee­dex-rehun jäl­leen­myyn­ti

 

Kelo­kos­ki Hor­ses toi­vot­taa Sinut läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­leek­si!

Kelokosken ratsastuskoulu

Suo­men rat­sas­ta­jain­lii­ton hyväk­sy­mä ja val­vo­ma.