050 477 5277 info@kelokoski.fi

Tallipaikat

TALLIPAIKAT HOITOSOPIMUKSELLa

Tar­joam­me kar­si­na­paik­ko­ja kevääl­lä 2019 kat­ta­vas­ti perus­kor­ja­tus­ta tal­li­ra­ken­nuk­ses­ta. Aivan tal­li­ra­ken­nuk­sen vie­reen val­mis­tui syk­syl­lä 2019 täys­pit­kä manee­si, lisäk­si käy­tös­sä on hiek­ka­poh­jai­nen, aidat­tu ulko­kent­tä. Ympä­ris­tös­sä kul­kee kilo­met­reit­täin hyvä­poh­jai­sia, vähä­lii­ken­tei­siä maas­to­reit­te­jä joil­la voi liik­kua niin rat­sain kuin ajaen. Maas­to­rei­teil­le pää­see suo­raan tal­lin pihas­ta ja nii­tä pide­tään auki myös talvisin.

Hevos­ten hoi­dos­ta vas­taa­vat kou­lu­te­tut, koke­neet hevo­sa­lan ammat­ti­lai­set. Huo­mioim­me hevos­ten yksi­löl­li­set sekä laji­tyy­pil­li­set tar­peet ja haluam­me jokai­sen hevo­sen voi­van mah­dol­li­sim­man hyvin, niin fyy­si­ses­ti kuin hen­ki­ses­ti. Olem­me tar­vit­taes­sa aina val­mii­ta kon­sul­toi­maan esi­mer­kik­si eläin­lää­kin­nän, lihas­huol­lon tai ken­gi­tyk­sen erityisosaajia.

Tal­li­ra­ken­nus

Tal­lin suun­nit­te­lus­sa olem­me panos­ta­neet tur­val­li­suu­teen, toi­mi­vuu­teen ja huo­mioi­neet hevos­ten hyvin­voin­nin eri osa-alu­eet, mm. tal­li-ilman laa­tuun vai­kut­ta­vat teki­jät. Vas­tot­tain uusi­tut kar­si­nat ovat kool­taan 9–12 m². Jokai­ses­sa on auto­maat­ti­nen juo­ma­ve­si­kup­pi, kiin­teä ruo­ka­kup­pi, loi­mi­te­li­ne sekä ovis­sa avat­ta­vat kal­te­rit. Väli­sei­nät ovat osin kal­te­ria ja osin umpi­nai­set, mikä mah­dol­lis­taa hevo­sen kon­tak­tin vie­rei­sen kar­si­nan laji­to­ve­riin mut­ta antaa ruo­ka­rau­han myös herkemmille.

Hevos­ten ja omis­ta­jien varus­teet säi­ly­vät varus­te­huo­neen tila­vis­sa kaa­peis­sa, jois­sa on satu­la­te­li­neet ja mah­dol­li­suus lukit­se­mi­seen niin halu­tes­sa. Tal­lis­sa on pesu­kar­si­na, hoito‑, sosi­aa­li- ja varas­to­ti­lat. Hoi­to­ti­las­sa on käy­tös­sä sola­rium hevos­ten lihas­huol­toon ja kui­va­tuk­seen pesun jäl­keen. Pak­ko­pilt­tuu hel­pot­taa esi­mer­kik­si eläin­lää­kä­rin teke­miä toi­men­pi­tei­tä tarvittaessa.

Tal­li­paik­ka ja hoitosopimus

Tal­li­paik­kaan kuu­luu aina hoi­to­so­pi­mus. Perus­so­pi­muk­sen lisäk­si tar­jol­la on myös eril­li­siä lisä­pal­ve­lu­ja, jois­ta sovi­taan erik­seen ja las­ku­tus tapah­tuu pal­ve­lu­hin­nas­ton mukaisesti.

Hoi­to­so­pi­muk­seen kuuluu;

  • kar­si­na­paik­ka, sii­vous 1 krt / vrk
  • ulkoi­lu­tar­ha, koko­päi­vä­tar­haus (sää huomioiden)
  • pesu‑, hoi­to- ja säi­ly­tys­ti­lo­jen käyttö
  • sola­riu­min ja pesu­ko­neen käyttö
  • kui­vik­keet
  • lähi­pel­loil­la tuo­tet­tu heinä
  • suo­ma­lai­nen Spee­dex ‑täys­re­hu ja kivennäinen
  • loi­mi­tus huo­nol­la säällä/kovalla pakkasella
  • rat­sas­tusa­luei­den käyt­tö, muu toi­min­ta huomioiden

Manee­si

Manee­sin rat­sas­tusa­la on 20x60m ja poh­ja­na tar­koin valit­tu hiek­ka-kui­tuse­koi­tus. Poh­jaa huol­le­taan aktii­vi­ses­ti jol­loin se on aina opti­maa­li­ses­sa käyt­tö­kun­nos­sa, säi­lyt­täen pitä­vyy­den sekä kim­moi­suu­ten­sa. Näin mah­dol­lis­tam­me tehok­kaan har­joit­te­lun ja eten­kin edis­täm­me hevos­ten ter­veyt­tä. Rat­su­koi­den käy­tös­sä ovat kou­luai­dat sekä estekalusto.

Hal­lin puo­lel­la on rat­sas­tus­ten seu­raa­mi­seen penk­ki­kat­so­mo. Manee­sis­sa on myös tila­va, läm­mi­tet­ty kah­vio-/luen­to­ti­la jos­ta on hyvä näköyh­teys hal­lin puo­lel­le. Tilas­sa on WiFi-yhteys ja älyTV vapaas­sa käytössä.

kysy lisää

Ota yhteyt­tä — ker­rom­me mie­lel­läm­me lisää!

p. 050 477 5277

info@kelokoski.fi

Tavoi­tat mei­dät myös www-sivu­jen Ota yhteyt­tä ‑lomak­keel­la!

HIN­NAS­TO

Kysy tar­jous muis­ta lyhy­tai­kai­sis­ta tallipaikka/hoitopaketeista!

Tal­li­paik­ka + hoitosopimus

 

550 € / kk

 

Tal­li­paik­ka (lyhy­tai­kai­nen)

Itse­hoi­to, sis. kui­vik­keet ja tal­li­ti­lo­jen, tar­han sekä manee­sin käytön.

Ei sisäl­lä hei­niä, väki­re­hu­ja, hoitopalveluja.

30 € / vrk 

Tal­li­paik­ka (lyhy­tai­kai­nen)

Itse­hoi­to, sis. kui­vik­keet ja tal­li­ti­lo­jen sekä tar­han käytön.

Ei sisäl­lä hei­niä, väki­re­hu­ja, hoi­to­pal­ve­lu­ja, manee­sin käyttöä

Manee­sin käyt­tö erik­seen ostet­tu­na 17 €/krt.

20 € / vrk