050 477 5277 info@kelokoski.fi

Tallipaikat

TALLIPAIKAT ja hevosten hoitopalvelut

Meil­tä löy­dät rau­hal­li­sen tal­liym­pä­ris­tön, läm­pi­män ilma­pii­rin, hyvin­voi­vat hevo­set sekä puit­teet jois­sa har­ras­tat laa­duk­kaas­ti ympä­ri vuoden!

 • Vas­toit­tain kat­ta­vas­ti perus­kor­jat­tu, moder­ni ja tila­va tallirakennus
 • 20x60m manee­si, rat­sas­tus­poh­ja­na asian­tun­ti­joi­den valit­se­ma hiek­ka-kui­tuseos, sään­nöl­li­nen huol­to. Kou­luai­dat ja estekalusto.
 • Moni­puo­li­set maas­to­rei­tit jot­ka sopi­vat niin ajoon kuin ratsastukseenkin
 • Hevos­ten hoi­dos­ta vas­taa­vat kou­lu­te­tut, koke­neet ammattilaiset
 • Tar­jol­la kou­lu­tuk­sia, luen­to­ja, rat­sas­tus­val­men­nuk­sia, rat­su­tus­pal­ve­lu­ja sekä pal­jon muu­ta, jois­ta voit vali­ta mieleisesi!

Tal­li­ra­ken­nus

Tila­vas­sa ja valoi­sas­sa tal­lis­sa toi­mit hevo­se­si kans­sa tur­val­li­ses­ti ja käy­tän­nöl­li­ses­ti. Hevos­ten hyvin­voin­tia edis­tä­vät suu­ret 9–12 m² kumi­ma­toil­la varus­te­tut kar­si­nat, jois­ta jokai­ses­sa on auto­maat­ti­nen juo­ma­ve­si­kup­pi, kiin­teä ruo­ka­kup­pi, loi­mi­te­li­ne sekä ovis­sa avat­ta­vat kal­te­rit. Väli­sei­nät ovat osin kal­te­ria ja osin umpi­nai­set, mikä mah­dol­lis­taa hevo­sen kon­tak­tin vie­rei­sen kar­si­nan laji­to­ve­riin mut­ta antaa ruo­ka­rau­han myös her­kem­mil­le. Tal­lin ilman­laa­tu pysyy aina moit­teet­to­ma­na kor­kean ilma­ti­lan sekä koneel­li­sen ilman­vaih­don ansiosta.

Hevos­ten ja omis­ta­jien varus­teet säi­ly­vät varus­te­huo­neen tila­vis­sa kaa­peis­sa, jois­sa on satu­la­te­li­neet ja mah­dol­li­suus lukit­se­mi­seen niin halu­tes­sa. Lisäk­si käy­tös­sä on kyl­mää varas­to­ti­laa tal­lin ylä­ker­ras­sa. Tal­li­ti­lois­sa varus­teil­le kui­vaus­huo­ne, jos­sa myös pesu­ko­ne esi­mer­kik­si huo­pien ja pin­te­lei­den pesuun.

Hevo­ses­ta­si huo­leh­ti­mis­ta hel­pot­ta­vat pesu- ja hoi­to­ti­lat. Sola­rium on käy­tet­tä­vis­sä lihas­huol­toa ja nopeam­paa kui­va­tus­ta var­ten. Pak­ko­pilt­tuu on aina käy­tet­tä­vis­sä esi­mer­kik­si eläin­lää­kä­rin toimenpiteisiin.

Manee­si

Unoh­da pei­li­jää­ti­köt ja rän­tä­sa­teet — manee­si mah­dol­lis­taa kat­kea­mat­to­man har­joi­tus­kau­den! Vuo­de­na­jas­ta ja säis­tä riip­pu­mat­ta hevo­sen lii­kut­ta­mi­nen on tur­val­lis­ta ja miellyttävää.

Manee­sin rat­sas­tusa­la on 20x60m ja poh­ja­na tar­koin valit­tu hiek­ka-kui­tuse­koi­tus. Poh­jaa huol­le­taan sään­nöl­li­ses­ti, joten se on aina opti­maa­li­ses­sa käyt­tö­kun­nos­sa, säi­lyt­täen pitä­vyy­den sekä kim­moi­suu­ten­sa. Näin mah­dol­lis­tam­me tehok­kaan har­joit­te­lun ja edis­täm­me mer­kit­tä­väs­ti hevos­ten ter­veyt­tä. Rat­su­koi­den käy­tös­sä ovat kou­luai­dat sekä estekalusto.

Hal­lin puo­lel­la on rat­sas­tus­ten seu­raa­mi­seen penk­ki­kat­so­mo. Manee­sis­sa on myös tila­va, läm­mi­tet­ty kah­vio-/luen­to­ti­la jos­ta on hyvä näköyh­teys hal­lin puolelle.

 

————————————

Valit­ta­vis­sa hoi­to­so­pi­mus tai itsehoito!

HOI­TO­SO­PI­MUS;

 • kar­si­na­paik­ka, sii­vous 1 krt / vrk
 • ulkoi­lu­tar­ha, koko­päi­vä­tar­haus (sää huomioiden)
 • ruo­kin­ta kar­kea­re­hul­la 4 krt / vrk, väki­re­hul­la 2 krt / vrk
 • pesu‑, hoi­to- ja säi­ly­tys­ti­lo­jen käyttö
 • kui­vik­keet
 • lähi­pel­loil­la tuo­tet­tu laa­du­kas korsirehu
 • sään­mu­kai­nen loimitus
 • rat­sas­tusa­luei­den käyt­tö, muu toi­min­ta huomioiden

Hoi­to­so­pi­mus ei sisäl­lä väki- tai kiven­näis­re­hu­ja. Hoi­to­so­pi­mus­asiak­kaal­le Spee­dex-rehut ja Science Supple­ments-lisä­ra­vin­teet ‑10% nor­maa­li­hin­nas­ta, saa­ta­vil­la käte­väs­ti saman katon alta!

Hoi­to­so­pi­muk­seen on mah­dol­lis­ta liit­tää myös halua­ma­si lisä­pal­ve­lut. Lisä­pal­ve­lu­hin­nas­tom­me löy­dät täältä!

ITSE­HOI­TO;

Tal­li­pai­kat varat­ta­vis­sa myös itse­hoi­dol­la. Itse­hoi­to­paik­ka sisäl­tää kar­si­nan, tal­li­ti­lo­jen, tar­han ja rat­sas­tusa­luei­den käy­tön sekä hei­nän ja kui­vik­keen. Halu­tes­sa­si voit ostaa tar­vit­se­mia­si hoi­to­pal­ve­lu­ja erik­seen, tutus­tu lisäpalveluhinnastoomme!

TAL­LI­PAIK­KA­HIN­NAS­TO

Tal­li­paik­ka + hoito  550 € / kk
Tal­li­paik­ka itsehoidolla  250 € / kk

kysy lisää

Ota yhteyt­tä — ker­rom­me mie­lel­läm­me lisää!

p. 050 477 5277

info@kelokoski.fi

Jätä yhtey­den­ot­to­pyyn­tö

LISÄ­PAL­VE­LU­HIN­NAS­TO

Hoi­to­so­pi­muk­sen ja itse­hoi­to­paik­ko­jen lisä­pal­ve­lut, jot­ka voit tila­ta tar­peen mukaan yksit­täi­si­nä tai valit­se­mie­si kuu­kausien ajalle.