050 477 5277 info@kelokoski.fi

Ratsastuskoulu

Kelo­kos­ken Rat­sas­tus­kou­lu on Suo­men Rat­sas­ta­jain­lii­ton hyväk­sy­mä ja val­vo­ma. Toi­min­taam­me kuu­lu­vat val­men­nus­tyyp­pi­set rat­sas­tus­tun­nit pien­ryh­mis­sä sekä yksi­tyi­so­pe­tuk­ses­sa, lajei­na kou­lu- ja este­rat­sas­tus sekä Wor­king Equi­ta­tion. Kou­lut­tau­dum­me jat­ku­vas­ti mm. Cen­te­red Riding-mene­tel­mien sekä rat­su­kon bio­me­ka­nii­kan saralla.

Rat­sas­tus­kou­lun toimintaa:

 • Rat­sas­tus­tun­nit 2–4 rat­su­kon taso­ryh­mis­sä; kou­lu­rat­sas­tus, este­rat­sas­tus, Wor­king Equitation
 • Inten­sii­vi­set yksityistunnit
 • Istun­ta­har­joi­tuk­set lii­nas­sa — sopii kai­ken tasoisille!
 • Val­men­nus­ryh­mät tavoit­teel­li­sil­le ratsastajille
 • Maas­to­rat­sas­tus­ta (taso­vaa­ti­muk­se­na hevo­sen itse­näi­nen hal­lin­ta kai­kis­sa askellajeissa)
 • Opas­tus­ta hevos­ten hoi­toon ja käsittelyyn
 • Tee­ma­kurs­se­ja

Rat­sas­tus­kou­lul­lam­me sinua ohjaa­vat kou­lu­te­tut, koke­neet opet­ta­jat. Olem­me eri­kois­tu­neet rat­su­kon kehon­käyt­töön ja bio­me­ka­niik­kaan. Pai­no­tam­me­kin aina rat­sas­tus­tun­neil­la oikeaop­pis­ta, kor­rek­tia rat­sas­ta­jan asen­toa, liik­kee­seen mukau­tu­mis­ta sekä kevyt­tä mut­ta teho­kas­ta apu­jen käyt­töä, joka joh­taa tasa­pai­nos­sa ja iloi­ses­ti liik­ku­vaan hevo­seen. Ope­tus on ryh­mä­koos­ta riip­pu­mat­ta yksi­löl­lis­tä ja pureu­dum­me mie­lel­läm­me rat­sas­tuk­sen haas­tei­siin pin­taa syvem­mäl­tä! Ope­tuk­ses­sa hyö­dyn­ne­tään mm. tehok­kai­ta Cen­te­red Riding-mene­tel­miä (CR eli ns. keho­tie­toi­nen rat­sas­tus). Pyrim­me aina pitä­mään yllä niin hevo­sen kuin rat­sas­ta­jan­kin herkkyyttä!

Ope­tus­he­vo­sem­me ovat erit­täin pidet­ty­jä ja tar­joa­vat kehit­ty­mi­sen avai­mia koke­neem­mal­le­kin rat­sas­ta­jal­le. Hevo­set suo­rit­ta­vat teh­tä­viä kou­lu­rat­sas­tuk­ses­sa vähin­tään Help­po A‑tasolle saak­ka ja hyp­pää­vät rataes­tei­tä 80–110cm tasol­la. Val­men­nus­ryh­mien rat­sas­ta­jat pää­se­vät halu­tes­saan kil­pai­le­maan ope­tus­he­vo­sil­la myös koti­tal­lin ulkopuolella.

Rat­sas­tus­tun­nit pide­tään pää­sään­töi­ses­ti 20x60m hiek­ka-kui­tu­poh­jai­ses­sa manee­sis­sa. Näin ollen rat­sas­tam­me ympä­ri vuo­den tasa­laa­tui­sis­sa, tur­val­li­sis­sa olosuhteissa!

RATSASTUSTUNTIEN VARAAMINEN 

Rat­sas­tus­tun­nit vara­taan aina etukäteen.

Käy­tös­säm­me on varaus­jär­jes­tel­mä Hopo­ti. Lue lisää Hopo­tin käytöstä

Siir­ry Hopoti-varausjärjestelmään

 

Mikä­li olet epä­var­ma sinul­le sopi­vas­ta ryh­mäs­tä tai muu­ta kysyt­tä­vää ilme­nee, tavoi­tat mei­dät puhe­li­mit­se/­teks­ti­vies­til­lä/w­hat­sapp-vies­til­lä p. 050 477 5277 tai säh­kö­pos­tit­se info@kelokoski.fi

 

Hinnasto

 

RYH­MÄ­TUN­NIT:

Irto­tun­ti (satun­nais­kä­vi­jöil­le)               38 €

Rat­sas­tus­kort­ti 10h (käyt­tö­ai­ka 11 vk)325 €

YKSI­TYIS­TUN­NIT:

30min                                           42 €

60min                                           75 €

Yksi­tyis­tun­nil­la mah­dol­lis­ta teh­dä myös istun­ta­har­joi­tuk­sia juok­su­tus­lii­nan pääs­sä opet­ta­jan ohja­tes­sa hevos­ta. Sopii hyvin niin vas­ta-alka­jil­le kuin koke­neem­mil­le­kin istun­nan ja tasa­pai­non kehit­tä­mi­sek­si. Lii­na­työs­ken­te­lyn kes­to aina max. 30 min.

 HUO­MIOI­TA­VAA RATSASTUSTUNNEISTA:

 • Ker­rot­han tai­to­ta­sos­ta­si rehel­li­ses­ti. Se on tär­ke­ää oman tur­val­li­suu­te­si kan­nal­ta. Mikä­li rat­sas­tus­ko­ke­muk­se­si on vähäi­nen tai edel­li­ses­tä ker­ras­ta on pit­kä aika, suo­sit­te­lem­me yksityistuntia.
 • Varat­tu rat­sas­tusai­ka sisäl­tää jalus­tin­ten sää­tä­mi­sen, rat­sail­le nousun sekä las­keu­tu­mi­sen. Halu­tes­sa­si voit itse hoi­taa ja varus­taa rat­susi (edel­lyt­täen ettei hevo­nen jat­ka suo­raan edel­li­sel­tä tun­nil­ta), opas­tam­me aina tar­vit­taes­sa. Täl­löin pai­kal­le on hyvä saa­pua vii­meis­tään 30min ennen varat­tua rat­sas­tusai­kaa. Voim­me myös varus­taa hevo­sen puolestasi.
 • Rat­sas­tus­va­rus­teik­si käy­vät tuke­vat, kan­nal­li­set ken­gät, läm­pö­ti­lan mukai­nen vaa­te­tus jos­sa on help­po liik­kua sekä pitä­vät han­sik­kaat. Kypä­rän saat lai­nak­si tal­lil­ta, suo­sit­te­lem­me kui­ten­kin oman kypä­rän käyt­töä. Väl­tät­hän lepat­ta­via ja kahi­se­via vaat­tei­ta, hup­pu­ja, iso­ja koru­ja tms. jos­ta voit tart­tua kiin­ni esi­mer­kik­si putoa­mis­ti­lan­tees­sa. Lävis­tys­ko­rut eivät ole suo­si­tel­ta­via. Pit­kät hiuk­set tulee kiin­nit­tää! Suo­sit­te­lem­me hius­verk­koa tai nutturaa.
 • Mak­sut ensi­si­jai­ses­ti verk­ko­mak­su­na tun­ti­va­rauk­sen yhtey­des­sä Hopo­ti-varaus­jär­jes­tel­män kaut­ta, muus­sa tapauk­ses­sa käteis­mak­su opet­ta­jal­le tun­nin yhtey­des­sä (varaat­han tasa­ra­han). Meil­lä mak­su­vä­li­neik­si käy­vät myös Smar­tum, Tyky, Eden­red mobiilimaksu/Virikeseteli ja ePassi!
 • Tun­tien peruu­tuk­set vii­meis­tään 12h ennen tun­nin alka­mi­sai­kaa. Myö­häs­sä peru­tuis­ta tai peru­mat­ta jäte­tyis­tä tun­neis­ta veloi­tam­me tun­nin hin­nan. Teke­mäl­lä peruu­tuk­sen Hopo­tis­sa peruu­tus­sään­tö­jen puit­teis­sa, saat tun­nuk­sel­le­si auto­maat­ti­ses­ti tun­nin arvoa vas­taa­van tal­li­kor­tin jol­la voit vara­ta uuden tun­nin. Äkil­li­sis­sä sai­ras­ta­pauk­sis­sa peruu­tuk­set lää­kä­rin­to­dis­tuk­sel­la ilman veloitusta. 
 • Satun­nai­ses­ti (alle 3 krt/kk) rat­sas­ta­vat kuu­lu­vat auto­maat­ti­ses­ti Suo­men Rat­sas­ta­jain­lii­ton ryh­mä­ta­pa­tur­ma­va­kuu­tuk­sen pii­riin. Sään­nöl­li­ses­ti rat­sas­ta­vil­la tulee vakuu­tus­tur­van vuok­si olla voi­mas­sa rat­sas­tus­seu­ran jäse­nyys tai Green Card-vakuu­tus. Lisä­tie­to­ja tal­lil­ta ja Suo­men Rat­sas­ta­jain­lii­ton nettisivuilta.