050 477 5277 info@kelokoski.fi

hopotin käyttö

Rat­sas­tus­pal­ve­lui­dem­me varaa­mi­seen voit käyt­tää net­ti­va­raus­jär­jes­tel­mä Hopo­tia. Varaa­mi­nen onnis­tuu kai­kil­la äly­lait­teil­la, kaik­ki­na vuo­ro­kau­den aikoina.

Pal­ve­lu­jen varaa­mi­nen Hopo­tis­sa edel­lyt­tää kir­jau­tu­mis­ta. Rekis­te­röi­ty­mi­nen vie vain het­ken, on ilmais­ta eikä vel­voi­ta mihin­kään, joten tutus­tu jär­jes­tel­mään rohkeasti!

Kuin­ka toimin?

1. Siir­ry Hopo­tiin www.hopoti.com tai yllä­ole­van pai­nik­keen kautta

2. Rekis­te­röi­dy tai kir­jau­du sisään — täy­tät­hän pro­fii­lii­si kaik­ki pyy­de­tyt tie­dot, ne ovat tär­kei­tä tal­lin hen­ki­lö­kun­nal­le! Kaik­ki tie­dot ovat luot­ta­muk­sel­li­sia. Rat­sas­ta­jan ja ICE-hen­ki­lön yhteys­tie­to­ja ei käy­te­tä mark­ki­noin­tiin, vaan ainoas­taan varat­tuun tuntiin/palveluun liit­ty­vään tar­peel­li­seen tiedottamiseen.

3. Hae tal­leis­ta Kelo­kos­ken Rat­sas­tus­kou­lu ja mer­kit­se mei­dät suo­sik­ki­tal­lik­si klik­kaa­mal­la tal­lin Hopo­ti-sivul­la nimen vie­res­sä ole­vaa sydänpainiketta.

4. Selaa varaus­ka­len­te­ria ja varaa halua­ma­si pal­ve­lu sekä ajan­koh­ta ohjei­ta seu­ra­ten. Mak­su var­men­ne­taan varaa­mi­sen yhteydessä.

 5. Onnis­tu­neen varauk­sen jäl­keen saat varaus­vah­vis­tuk­sen ja pal­ve­lu ilmes­tyy näky­vil­le Hopo­ti-kalen­te­rii­si. Ostok­sis­ta saat aina kui­tin sähköpostiisi.

 

Mak­su­ta­vat

Voit mak­saa varauk­sen valin­ta­si mukaan pankkikortti‑, verk­ko- tai mobii­li­mak­sul­la. Osto­ta­vak­si valit­ta­vis­sa ovat yksit­täi­nen tunnin/palvelun ker­ta­mak­su sekä osas­sa pal­ve­luis­ta myös mak­su tal­li­kor­til­ta tai uuden tal­li­kor­tin osto.

Tal­li­kort­ti on Hopo­tis­sa toi­mi­va säh­köi­nen sar­ja­kort­ti, jol­la sääs­tät rahaa eikä jokais­ta teh­tyä varaus­ta tar­vit­se mak­saa erik­seen, vaan vähen­ne­tään tal­li­kor­til­la ole­vien tun­tien sal­dos­ta. Tal­li­kor­tin voi ostaa myös ilman tun­ti­va­raus­ta tal­lim­me Hopo­ti-sivun Kauppa-osiosta.

Meil­lä voit mak­saa myös työ­paik­ko­jen lii­kun­tae­duil­la. Käy­tös­sä ePas­si, Smar­tum, Eden­red-mobii­li­mak­su/­Vi­ri­ke­se­te­li sekä Tyky. Lii­kun­tae­tu­jen mobii­li­mak­su­ja ei vali­tet­ta­vas­ti ole mah­dol­lis­ta vas­taa­not­taa Hopo­tin kaut­ta, joten ennen varaus­ta ota yhteyt­tä puhe­li­mit­se 050 477 5277 tai säh­kö­pos­tit­se info@kelokoski.fi

LUE LISÄÄ: OHJEET PAL­VE­LU­JEM­ME MAK­SA­MI­SEEN LII­KUN­TA- JA VIRIKE-EDUILLA

 

Vara­tun pal­ve­lun peruminen

Löy­dät kaik­ki varaa­ma­si pal­ve­lut kalen­te­ris­ta Hopo­ti-pro­fii­li­si­vul­ta­si. Voit peruut­taa varauk­se­si kalen­te­rin kautta.

Jokai­sel­le pal­ve­lul­le on mää­ri­tet­ty peruu­tus­käy­tän­tö (12 tai 24h) jon­ka näet jo varauk­sen yhtey­des­sä. Peruu­tuseh­to­jen mukai­ses­ti teh­dys­tä peruu­tuk­ses­ta Hopo­ti-tilil­le­si palau­tuu tunnin/palvelun arvoa vas­taa­va tal­li­kort­ti, jol­la voit teh­dä uuden varauk­sen ilman mak­sua joko välit­tö­mäs­ti tai myö­hem­min. Myö­häs­sä teh­dyis­tä peruu­tuk­sis­ta mak­sua ei palau­te­ta — POIK­KEUK­SE­NA KORO­NA­PAN­DE­MIAN AIKA­NA ÄKIL­LI­SET SAI­RAS­TA­PAUK­SET. Mikä­li sinul­la tai lähei­sel­lä­si on pie­niä­kään fluns­san oirei­ta, perut­han varauksesi!

 

Onko sinul­la kysyttävää?

Hopo­tin käy­tös­sä pää­set hyvin alkuun tutus­tu­mal­la käyt­tä­jil­le suun­nat­tuun oppaa­seen .

Mikä­li sinul­la on kysyt­tä­vää Hopo­tin käy­tös­tä, ratsastustunneista/muista pal­ve­luis­ta, tal­li­kor­teis­ta tai poh­dit esi­mer­kik­si min­kä­lai­nen tun­ti sinun kan­nat­tai­si vara­ta, ota yhteyt­tä puhe­li­mit­se 050 477 5277 tai säh­kö­pos­tit­se info@kelokoski.fi . Autam­me mielellämme!

Mikä­li koh­taat tek­ni­siä ongel­mia, Hopo­tin yllä­pi­to on val­mii­na aut­ta­maan cha­tin välityksellä.