050 477 5277 info@kelokoski.fi

liikuntaetujen käyttö

Kelo­kos­ken Rat­sas­tus­kou­lun pal­ve­lu­ja voit mak­saa myös työ­paik­ko­jen lii­kun­ta- ja viri­ke-eduil­la. Etu­ja voit käyt­tää sekä yksit­täi­siin pal­ve­lui­hin että tal­li­kort­tei­hin, ja ne käy­vät myös osa­na kokonaishintaa.

Käy­tös­sä ovat seu­raa­vat edut:

  • Smar­tum
  • ePas­si
  • Tyky
  • Eden­red mobii­li­mak­su / Virikeseteli

Vali­tet­ta­vas­ti mak­sun­vä­lit­tä­jis­tä joh­tuen lii­kun­tae­duil­la ei ole mah­dol­lis­ta mak­saa suo­raan varaus­jär­jes­tel­mä Hopo­tin kaut­ta. Hopo­tin käyt­tö on kui­ten­kin mah­dol­lis­ta, lue ohjeet alta!

 

Näin käy­tät lii­kun­tae­tu­ja palveluihimme:

Ota yhteyt­tä puhelimitse/viestillä 050 477 5277 tai säh­kö­pos­tit­se info@kelokoski.fi ja ker­ro mihin pal­ve­luun ja mil­lä sum­mal­la haluat etuuk­sia käyttää.

Varaus­jär­jes­tel­mä Hopo­tiin kan­nat­taa luo­da oma tili val­miik­si jo etu­kä­teen ja käy­dä mer­kit­se­mäs­sä Kelo­kos­ken Rat­sas­tus­kou­lu suo­sik­ki­tal­lik­si, jol­loin lii­kun­tae­duil­la mak­se­tut pal­ve­lut on help­po lisä­tä ja ottaa käyttöön.

Mikä­li toi­veis­sa­si on jo jokin tiet­ty varaus­ka­len­te­ris­sa näky­vä palvelu/aika, voim­me teh­dä varauk­sen puo­les­ta­si tai vaih­toeh­toi­ses­ti lisä­tä Hopo­ti-tilil­le­si käy­tet­tä­väk­si lii­kun­tae­tu­jen arvoa vas­taa­van tal­li­kor­tin jol­loin voit rau­has­sa tutus­tua vaih­toeh­toi­hin ja teh­dä varauk­sen myö­hem­min. Huom! Tal­li­kor­tin lisää­mi­nen onnis­tuu ainoas­taan jos käyt­tä­jä on mer­kin­nyt tal­lin suo­sik­ki­tal­lik­si.  Lue lisää Hopo­tin käytöstä

Mobii­li­mak­sut teh­dään etu­kä­teen, vii­meis­tään varauk­sen yhtey­des­sä (käyt­tö­paik­ka Kelo­kos­ken Rat­sas­tus­kou­lu). Mikä­li lii­kun­tae­dut ovat osa­na palvelun/tallikortin koko­nais­hin­taa, lop­puo­sa mak­sus­ta voi­daan las­kut­taa Hopo­tin kaut­ta tai sähköpostitse.

Etuse­te­lit ja/tai mah­dol­li­nen käteis­mak­su toi­mi­te­taan varat­tuun pal­ve­luun saapuessa.