050 477 5277 info@kelokoski.fi

TILAUSLEIRIT

TILAUS­LEI­RIT JAKURS­SIT

Jär­jes­täm­me toi­vees­ta tilaus­lei­re­jä val­miil­le 4–10 hen­ki­lön ryhmille.

Tilaus­lei­rit ovat raken­net­ta­vis­sa ryh­män­ne toi­vei­den mukaan. Voit­te halu­tes­san­ne vai­kut­taa itse lei­rin aika­tau­lu­tuk­seen sekä sisäl­töön ja ratsastustuntien/teoriaosuuksien aihei­siin. Lei­ri voi­daan toteut­taa täy­si­hoi­dol­la (väh. 4 hen­gel­le) sisäl­täen majoi­tuk­sen pää­ra­ken­nuk­ses­sa, kak­si läm­min­tä ateriaa/vrk sekä aamu- ja ilta­pa­lat tai voit­te saa­pua myös omin eväin ja/tai hyö­dyn­tää alu­een ravin­to­la- ja majoituspalveluja.

Suun­taa-anta­via hin­tae­si­merk­ke­jä (lopul­li­nen hin­ta mää­räy­tyy lei­ri­koh­tai­ses­ti pituu­den, ohjel­man ja muun sisäl­lön mukaan, pyy­dä tarjous!)

  • Täy­si­hoi­to, 2 x 60min rat­sas­tus­ta ja teo­ri­aa 130 €/hlö/vrk
  • Ei majoitusta/ruokailuja, 2 x 60min rat­sas­tus­ta ja teo­ri­aa 90 €/hlö/vrk
  • Vii­kon­lop­pu­lei­ri pe ilta — su alkuil­ta (yht. 5h rat­sas­tus­ta, teo­ri­aa, täy­si­hoi­to) 315 €/hlö

 

LEI­RIN SISÄLTÖ

Tilaus­lei­re­jä on mah­dol­lis­ta toteut­taa monin eri yksi­tyis­koh­din. Suo­sit­te­lem­me poh­ti­maan yhdes­sä ryh­män­ne kans­sa teil­le sopi­vin­ta lei­rin sisäl­töä vaik­ka jo etu­kä­teen, näin voim­me laa­tia teil­le nopeam­min ehdo­tel­man lei­rioh­jel­mas­ta ja hin­ta­tar­jouk­sen! Alla ole­vaa lis­taa voit­te käyt­tää poh­din­to­jen tuke­na ja ehdot­taa toki myös omia ideoi­ta ja toiveita.

VAIHTOEHTOJA/IDEOITA TILAUS­LEI­RIN SISÄLLÖKSI:

- Pituus voi olla mitä tahan­sa yhden päi­vän kurs­sis­ta 5 vrk mit­tai­seen leiriin

- Sisäl­täen majoi­tuk­sen ja/tai ruo­kai­lut, tai ilman näitä

- Lei­ri voi­daan halu­tes­sa raken­taa jon­kin tie­tyn ryh­män­ne toi­vo­man tee­man ympä­ril­le (esim. istun­ta ja keho­tie­toi­nen rat­sas­tus, kou­lu­rat­sas­tus­liik­keet, puo­mi-/es­te­työs­ken­te­ly, wor­king equi­ta­tion, maastakäsittely…)

- Rat­sas­tus­ta pää­sään­töi­ses­ti 2 x 60min/vrk, rat­sas­tus­tun­te­ja on mah­dol­lis­ta kor­va­ta myös esim. hevo­sen käsittely/hoito/koulutusharjoituksilla

- Teo­ri­aa ja/tai ilman hevos­ta teh­tä­viä harjoituksia

- Lisää rat­sas­tus­ker­to­ja esim. yksi­tyis­tun­tien mer­keis­sä (yksi­tyis­tun­nit alk. 40 €/hlö/kerta), lisä­ker­rat voi­daan toteut­taa myös esim. vain osal­le ryhmästä.

- Rat­sas­tus­tun­tien videoin­tia ja halu­tes­sa ana­ly­soin­ti opet­ta­jan johdolla

- Keho­tie­toi­suus- ja hal­lin­ta­har­joit­tei­ta ilman hevos­ta tai hevo­sen seläs­sä, yksi­tyi­soh­jauk­ses­sa tai porukassa

- Ren­tout­ta­va ja palaut­ta­va tuo­kio esim. lei­ri­päi­vän päät­teek­si, venyt­te­lyn ja kevyi­den liikkuvuus/kehotietoisuusharjoitteiden parissa

- Rataharjoitukset/leirikilpailut