050 477 5277 info@kelokoski.fi

RAT­SAS­TUS­KOU­LUN SYYS­KAUSI 2020

Syys­kau­den pituus 17.8.–31.12.

 Voit ostaa rat­sas­tus­tun­neil­le kausi­pa­ke­tin koko syk­syk­si. Perus­pa­ket­ti sisäl­tää 19 rat­sas­tus­tun­tia (60min ryh­mä­tun­nit), ja voit käyt­tää ne esi­mer­kik­si ker­ran vii­kos­sa tai muus­sa halua­mas­sa­si ryt­mis­sä. Pake­til­la voi vara­ta kau­den ajal­le vakio­tun­nin joka vii­kol­le samaan aikaan, tai voit vara­ta jokai­sen tun­nin erik­seen sinul­le kul­loin­kin sopi­vim­paan ajan­koh­taan. Kausi­mak­sul­la rat­sas­tat edullisimmin!

Mah­dol­li­suus myös rää­täi­lyyn kausi­pa­ket­tiin toi­vei­de­si mukaan (vähin­tään 19 tuntia).

Vaih­toeh­toi­na kausi­mak­sul­le 10 ker­ran rat­sas­tus­kort­ti (käyt­tö­ai­ka 12 viik­koa) ja yksit­täi­set irto­tun­nit. Kor­tit ja irto­tun­nit ostet­ta­vis­sa varaus­jär­jes­tel­mä Hopotista.

Hopo­tis­ta näet kaik­ki valit­ta­vis­sa ole­vat rat­sas­tus­tun­nit ja voit teh­dä ostok­set ja varauk­set mil­loin tahan­sa, mil­lä tahan­sa äly­lait­teel­la. Sovi­tut vakio­tun­nit lisä­tään Hopo­tiin tal­lin puo­les­ta val­miik­si koko kau­den ajal­le, joten sinun ei tar­vit­se kuin ilmes­tyä pai­kal­le. Myös näi­tä tun­te­ja voit kui­ten­kin Hopo­tis­sa aina esteen sat­tues­sa hel­pos­ti siir­tää toi­seen ajankohtaan.

Tutus­tu rat­sas­tus­kou­lum­me toi­min­taan ja hinnastoon

KUIN­KA OSTAN KAUDEN?

Kausi mak­se­taan ole­tusar­voi­ses­ti nel­jäs­sä eräs­sä — varaus­mak­su 101,00 € 16.8. men­nes­sä ja 3 mak­sue­rää kuu­kau­den välein (150,00€/erä). Mak­sue­rät las­ku­te­taan Hopo­tin kaut­ta. Halu­tes­sa­si voit mak­saa koko kau­den myös yhdel­lä kertaa.

Ota yhteyt­tä puh. 050 477 5277 (puhe­lut, teks­ti­vies­tit, what­sapp-vies­tit) tai säh­kö­pos­tit­se info@kelokoski.fi