050 477 5277 info@kelokoski.fi

Ajankohtaista

TULOS­SA — Jou­lun väli­päi­vien rat­sas­tus­lei­ri 28.–30.12.

Lei­ri sisäl­tää yhteen­sä 5 h rat­sas­tus­ta max. 4 rat­su­kon pien­ryh­mis­sä. Rat­sas­tus­tun­tien lisäk­si ohjel­mas­sa teo­ri­aa, har­joi­tuk­sia istun­nan ja kehon­tun­te­muk­sen kehit­tä­mi­sek­si, videoa­na­lyy­se­ja, muka­vaa yhteis­tä iltaoh­jel­maa sekä pal­jon muu­ta!
Sopii kai­ken tasoi­sil­le. Rat­sas­tuk­set tasoryhmissä.

Aloi­tus ma 28.12. aamul­la ja pää­tös ke 30.12. iltapäivällä.

Lei­rin hin­ta 275 €. Hin­taan kuu­luu täy­si yllä­pi­to sekä majoi­tus pää­ra­ken­nuk­ses­sa 3 hen­gen huoneissa.

Tie­dus­te­lut ja ilmoit­tau­tu­mi­set 20.12. men­nes­sä p. 050 477 5277 tai säh­kö­pos­tit­se info@kelokoski.fi
Ilmoit­tau­tu­mi­nen vah­vis­te­taan varaus­mak­sul­la 75 € (sisäl­tyy lei­rin hin­taan) ilmoit­tau­tu­mi­sa­jan puit­teis­sa. Osal­lis­tu­mi­sen peruun­tues­sa varaus­mak­sua ei palau­te­ta (pois­lu­kien sai­ras­ta­pauk­sis­sa). Loput lei­rin hin­nas­ta mak­se­taan ennak­koon las­kul­la tai lei­ril­le saapuessa.

Nou­da­tam­me alu­eel­li­sia suo­si­tuk­sia ja ohjeis­tuk­sia koro­na­ti­lan­ne huomioiden.

Varaa rat­sas­tus­tun­ti­si netis­sä - VARAUS­JÄR­JES­TEL­MÄ HOPOTI

Hopo­ti toi­mii ympä­ri vuo­ro­kau­den, kai­kil­la äly­lait­teil­la. Varaat ja mak­sat tun­ti­si käte­väs­ti verk­ko­mak­sul­la, yksit­täin tai edul­li­sem­mal­la tallikortilla.

Käyt­tö edel­lyt­tää rekis­te­röi­ty­mis­tä, mut­ta tun­nus­ten luo­mi­nen käy nopeas­ti, on ilmais­ta eikä vel­voi­ta mihin­kään. Myös­kään “vahin­ko­va­rauk­sia” ei voi teh­dä, sil­lä varaus astuu voi­maan vas­ta pank­ki­tun­nuk­sia edel­lyt­tä­vän verk­ko­mak­sun myö­tä, joten tun­te­ja voi kat­sel­la ja sela­ta huo­let­ta. Ongel­ma­ti­lan­tei­ta var­ten sivuil­ta löy­tyy kat­ta­va opas Hopo­ti-tuki ja yllä­pi­to aut­taa mie­lel­lään cha­tin kautta.

Mikä­li sopi­van ryh­män valin­ta tun­tuu han­ka­lal­ta tai herää mui­ta kysy­myk­siä tun­te­ja kos­kien, rat­sas­tus­kou­luum­me voi ottaa yhteyt­tä puh. 050 477 5277 tai info@kelokoski.fi