050 477 5277 info@kelokoski.fi

Ajankohtaista

Syk­syn 2022 ja vuo­den 2023 lei­rit tulos­sa myyn­tiin, seu­raat­han ilmoittelua!

Kysy myös tilaus­lei­rit val­miil­le 4–10 hen­gen ryh­mil­le, teil­le sopi­va­na ajankohtana!

SARA AUTE­LON KURS­SI: Klas­si­nen ratsastus

Aka­tee­mi­sen rat­sas­tus­tai­teen kou­lut­ta­ja Sara Aute­lon ohjaa­ma kurs­si 26.–27.11.2022. Kurs­si on perus­ta­soi­nen ja sopii kai­kil­le aihees­ta kiinnostuneille.

Pe 25.11. mah­dol­li­suus myös hevo­sen oppi­mi­seen ja kou­lut­ta­mi­seen pai­not­tu­vaan lyhyt­kurs­siin mikä­li osal­lis­tu­jia oli­si riittävästi.

Lisä­tie­dot ja ilmoit­tau­tu­mis­lo­ma­ke tulos­sa pian!

Varaa rat­sas­tus­tun­ti­si netis­sä - VARAUS­JÄR­JES­TEL­MÄ HOPOTI

Hopo­ti toi­mii ympä­ri vuo­ro­kau­den, kai­kil­la äly­lait­teil­la. Varaat ja mak­sat tun­ti­si käte­väs­ti verk­ko­mak­sul­la, yksit­täin tai edul­li­sem­mal­la tallikortilla.

Käyt­tö edel­lyt­tää rekis­te­röi­ty­mis­tä, mut­ta tun­nus­ten luo­mi­nen käy nopeas­ti, on ilmais­ta eikä vel­voi­ta mihin­kään. Myös­kään “vahin­ko­va­rauk­sia” ei voi teh­dä sil­lä tun­ti­va­raus astuu voi­maan vas­ta hyväk­sy­tyn pankkikortti‑, verk­ko- tai mobii­li­mak­sun jäl­keen, joten tun­te­ja voi kat­sel­la ja sela­ta huo­let­ta. Ongel­ma­ti­lan­tei­ta var­ten sivuil­ta löy­tyy kat­ta­va opas Hopo­ti-tuki ja yllä­pi­to aut­taa mie­lel­lään cha­tin kautta.

Mikä­li sopi­van ryh­män valin­ta tun­tuu han­ka­lal­ta tai herää mui­ta kysy­myk­siä tun­te­ja kos­kien, rat­sas­tus­kou­luum­me voi ottaa yhteyt­tä puh. 050 477 5277 tai info@kelokoski.fi