Parasta sinulle ja hevosellesi - tallipaikat varattavissa! 050 477 5277 info@kelokoski.fi

Ajankohtaista

€Syk­syn 2019 val­men­nuk­set

Onko mie­les­sä­si jokin tiet­ty val­men­ta­ja jon­ka sil­mien alle haluai­sit pääs­tä kehit­tä­mään rat­sas­tus­ta­si? Kai­pai­sit­ko asian­tun­ti­jaa luen­noi­maan rat­sas­tuk­seen, hevo­sen hoi­toon, kou­lut­ta­mi­seen tai muu­hun liit­ty­väs­tä aihees­ta? Tär­kein teh­tä­väm­me on aut­taa sinua naut­ti­maan har­ras­tuk­ses­ta­si ja pää­se­mään tavoit­tei­sii­si, joten ker­ro meil­le pie­nim­mät­kin toi­vee­si!

Meil­lä val­men­tau­dut erin­omai­sis­sa puit­teis­sa. Manee­si (rat­sas­tusa­la 20x60m) tar­jo­aa tur­val­li­sen, tasa­laa­tui­sen rat­sas­tus­poh­jan ja olo­suh­teet niin syk­syn rän­tä­sa­teil­la kuin tal­ven liuk­kail­la­kin. Hevo­sel­le on ylel­li­nen majoi­tus­mah­dol­li­suus kai­kil­la her­kuil­la aivan manee­sin vie­res­sä, uudes­sa tal­li­ra­ken­nuk­ses­sa. Ylei­söl­le ja huol­to­jou­koil­le manee­si tar­joi­lee tila­van kat­so­mon sekä läm­pi­män kah­vion jos­ta on suo­ra näköyh­teys hal­liin.

Ole mei­hin roh­keas­ti yhtey­des­sä puhe­li­mit­se 050 477 5277 tai säh­kö­pos­til­la info@kelokoski.fi, niin pää­set vai­kut­ta­maan val­men­nus- ja tapah­tu­ma­tar­jon­taan!

Ratsas­tus­kou­lun syys­kausi 1.9.–31.12.

Syk­sy tuo muka­naan uusia tuu­lia! Tal­li­re­mont­ti val­mis­tuu alkusyk­syn aika­na ja par­hail­laan raken­tu­va manee­si mah­dol­lis­taa muka­van har­ras­ta­mi­sen kur­jem­mal­la­kin kelil­lä. Manee­sin myö­tä 1.9. astuu voi­maan uusi hin­nas­to ja tun­tien myyn­ti­ta­vat uudis­tu­vat. Jat­kos­sa tun­te­ja voi ostaa Hopo­tis­ta (www.hopoti.com → Kelo­kos­ken Rat­sas­tus­kou­lu) seu­raa­vil­la eri tavoil­la;

Sään­nöl­li­ses­ti rat­sas­ta­vil­le suo­sit­te­lem­me  edul­li­nen KAUSI­MAK­SU syys­kau­dek­si 1.9.–31.12.

Valin­ta­si mukaan 17h (kes­ki­mää­rin 1h/vko) tai 34h (kes­ki­mää­rin 2h/vko). Kausi­mak­suun kuu­lu­via tun­te­ja voit rat­sas­taa vakio­tun­tei­na tai vara­ta Hopo­tis­sa jokai­sen tun­nin erik­seen täy­sin omien aika­tau­lu­je­si mukai­ses­ti. Kausi­mak­su voi­daan myös rää­tä­löi­dä hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti, halua­mil­la­si tun­ti­mää­ril­lä (vähin­tään 17h) ja tun­ti­tyy­peil­lä (ryh­mä- ja/tai yksi­tyis­tun­nit). Kysy lisää!

Kausi­mak­su 17h 476 € ja 34h 918 €.

TAL­LI­KORT­TI 10 H, joka on voi­mas­sa 10 viik­koa ostos­ta, hin­ta 300 €.

IRTO­TUN­NIT ryh­mis­sä ja yksi­tyis­tun­tei­na.

ILMOIT­TAU­TU­MI­NEN SYYS­KAU­DEL­LE

- Vakio­asia­kas: Saat elo­kuun aika­na Hopo­tiin kak­si las­kua varaus­mak­sus­ta, 110 € (17 h kausi) ja 210 € (34 h kausi). Mak­sa­mal­la valit­se­ma­si kau­den mukai­sen varaus­mak­sun erä­päi­vään men­nes­sä olet auto­maat­ti­ses­ti muka­na syys­kau­del­la. Mak­su on vapaa­eh­toi­nen; Mikä­li et halua vara­ta kausi­paik­kaa syys­kau­del­le, voit jät­tää las­kut huo­miot­ta, täl­löin ne mitä­töi­ty­vät erä­päi­vän jäl­keen.

- Uusi asiakas/satunnaisasiakas: Ota yhteyt­tä puhelimitse/tekstiviestillä/whatsapp 050 477 5277 tai säh­kö­pos­tit­se info@kelokoski.fi ja varaa paik­ka syys­kau­del­le. Toi­mi­tam­me sinul­le las­kun varaus­mak­sus­ta jon­ka mak­sa­mal­la vah­vis­tat varauk­se­si.

Kausi­pai­kat täy­te­tään ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä (ilmoit­tau­tu­mi­nen = suo­ri­tet­tu varaus­mak­su).

HUOM! Varaus­mak­su sisäl­tyy aina kau­den hin­taan! Kausi­mak­sun lop­puo­sa las­ku­te­taan kol­mes­sa tasae­räs­sä, erä­päi­vi­nä 30.9., 31.10. ja 30.11. Las­kut tule­vat mak­set­ta­vak­si Hopo­tiin, ja saat niis­tä muis­tu­tuk­set säh­kö­pos­tit­se.

Kaik­ki kau­den tun­nit saat käyt­töö­si Hopo­tiin kun varaus­mak­su on mak­set­tu. Käyt­tä­mät­tä ole­vat tun­nit odot­ta­vat Hopo­ti-tilil­lä­si kau­den lop­puun asti, edel­lyt­täen että mak­suoh­jel­maa on nou­da­tet­tu. Näin ollen voit vara­ta tun­te­ja juu­ri niin pit­käl­le kuin haluat ja esi­mer­kik­si loma­reis­sun ajal­ta jää­vän räs­ti­tun­nin voi rat­sas­taa vaik­ka jo etu­kä­teen.

Mikä­li haluat vakio­tun­nin joka viik­ko samaan aikaan, ota yhteyt­tä niin teem­me varauk­set puo­les­ta­si koko kau­den ajak­si!

Kaik­kia varauk­sia voit tut­tuun tapaan myös siir­tää Hopo­tis­sa peruu­tus­käy­tän­nön puit­teis­sa (peruu­tuk­set vii­meis­tään 12h ennen tun­nin alkua)

Huo­mioit­han että paik­ka­va­raus kau­del­le on sito­va! Varaus­mak­sua ei palau­te­ta peruu­tuk­sen sat­tues­sa. Mak­sa­mal­la kausi­mak­sun 1. osan (erä­päi­vä 30.9.) sitou­dut mak­sa­maan koko kau­den mak­suoh­jel­man mukai­ses­ti. Käyt­tä­mät­tä jää­nei­tä tun­te­ja ei hyvi­te­tä, mut­ta kau­den lop­pu­puo­lel­ta sai­ras­ta­pauk­sen vuok­si rat­sas­ta­mat­ta jää­neet tun­nit voi­daan lää­kä­rin­to­dis­tus­ta vas­taan siir­tää käy­tet­tä­väk­si seu­raa­val­le kau­del­le. Tun­te­ja voit kui­ten­kin Hopo­tis­sa vapaas­ti siir­tää myös toi­sen rat­sas­ta­jan käyt­töön.

TAL­LI­KOR­TIT JA IRTO­TUN­NIT

Kausi­mak­sun sijaan saa­ta­vil­la on myös 10 h tal­li­kort­te­ja ja yksit­täi­siä tun­te­ja (”irto­tun­nit”).

Kor­tit ja irto­tun­nit ovat ostet­ta­vis­sa Hopo­tis­sa verk­ko­pank­ki- tai kort­ti­mak­sul­la, ja kort­ti näkyy Hopo­ti-tilil­lä­si välit­tö­mäs­ti mak­sun jäl­keen. Voit teh­dä tun­ti­va­rauk­sia halua­mas­sa­si tah­dis­sa kor­tin voi­mas­sao­loa­jan sisäl­lä. Jäl­jel­lä ole­vien tun­tien mää­rä ja voi­mas­sao­loai­ka näkyy aina kor­tin yhtey­des­sä. Kor­teis­ta emme lähe­tä enää eril­li­siä las­ku­ja säh­kö­pos­tiin joten huo­leh­dit­han kort­tios­tok­set Hopo­tin kaut­ta van­han kor­tin lop­pues­sa!

HUOM VAKIO­TUN­NEIS­TA: Tal­lin puo­les­ta vakio­tun­ti­va­rauk­set voi­daan teh­dä ainoas­taan kausi­mak­sul­la rat­sas­ta­vil­le. Voit kui­ten­kin aina halu­tes­sa­si vara­ta kor­til­la rat­sas­tet­ta­vat tun­nit ker­ral­la esim. koko kym­me­nen vii­kon ajal­le ja käyt­tää täl­löin myös vakio­ai­kaa niil­tä osin kuin kysei­sel­lä tun­nil­la on tilaa.

Huo­mioit­han myös rat­sas­tus­kor­tin voi­mas­sao­loa­jan. Peruu­tus­käy­tän­nön puit­teis­sa teh­dyis­tä tun­ti­pe­ruu­tuk­sis­ta saat auto­maat­ti­ses­ti Hopo­tiin palau­tuk­se­na tal­li­kor­tin jon­ka voit käyt­tää räs­ti­tun­nin varaa­mi­seen. Palau­tet­tu tal­li­kort­ti on voi­mas­sa saman ajan kuin alku­pe­räi­nen­kin kort­ti.

Varaa rat­sas­tus­tun­ti­si netis­sä - VARAUS­JÄR­JES­TEL­MÄ HOPO­TI

Hopo­ti toi­mii ympä­ri vuo­ro­kau­den, kai­kil­la äly­lait­teil­la. Varaat ja mak­sat tun­ti­si käte­väs­ti verk­ko­mak­sul­la, yksit­täin tai edul­li­sem­mal­la tal­li­kor­til­la.

Käyt­tö edel­lyt­tää rekis­te­röi­ty­mis­tä, mut­ta tun­nus­ten luo­mi­nen käy nopeas­ti, on ilmais­ta eikä vel­voi­ta mihin­kään. Myös­kään “vahin­ko­va­rauk­sia” ei voi teh­dä, sil­lä varaus astuu voi­maan vas­ta pank­ki­tun­nuk­sia edel­lyt­tä­vän verk­ko­mak­sun myö­tä, joten tun­te­ja voi kat­sel­la ja sela­ta huo­let­ta. Ongel­ma­ti­lan­tei­ta var­ten sivuil­ta löy­tyy kat­ta­va opas Hopo­ti-tuki ja yllä­pi­to aut­taa mie­lel­lään cha­tin kaut­ta.

Mikä­li sopi­van ryh­män valin­ta tun­tuu han­ka­lal­ta tai herää mui­ta kysy­myk­siä tun­te­ja kos­kien, rat­sas­tus­kou­luum­me voi ottaa yhteyt­tä puh. 050 477 5277 tai info@kelokoski.fi