050 477 5277 info@kelokoski.fi

Ajankohtaista

 

OHIT­TA­MAT­TO­MIA TAL­LI­PAIK­KA­TAR­JOUK­SIA!

  • Tal­li­paik­ka + hoi­to­so­pi­mus 1.6.2020 — 30.4.2021 hin­taan 295 € / kk (1.6.–31.12.) — 450 € / kk (1.1.–30.4.), norm. hin­ta 550 € / kk. Sopi­mus on mää­rä­ai­kai­nen (1.6.2020 — 30.4.2021). Sisäl­tää tal­li­pai­kan ja kaik­ki hoi­to­so­pi­muk­seen sisäl­ty­vät pal­ve­lut, mukaan­lu­kien manee­sin käy­tön. Hyö­dyn­tääk­se­si tämän edun, varaa tal­li­paik­ka 15.5.2020 men­nes­sä!
  • Tal­li­paik­ka + hoi­to­so­pi­mus vuo­den 2020 lop­puun saak­ka 350 € / kk (norm. 550 €). Sopi­mus on mää­rä­ai­kai­nen 31.12.2020 saak­ka, alka­mi­sai­ka vapaas­ti valit­ta­vis­sa. Sopi­mus jat­kuu halu­tes­sa­si 1.1.2021 eteen­päin hin­taan 550 €/kk. Sisäl­tää tal­li­pai­kan ja kaik­ki hoi­to­so­pi­muk­seen sisäl­ty­vät pal­ve­lut, mukaan­lu­kien manee­sin käy­tön.

Voit tutus­tua tal­li­paik­koi­hin ja hoi­to­pal­ve­lui­him­me Tal­li­pai­kat-osios­sa!

Lisä­tie­dot ja varauk­set; Ota yhteyt­tä puh. 050 477 5277 tai info@kelokoski.fi

 

Varaa rat­sas­tus­tun­ti­si netis­sä - VARAUS­JÄR­JES­TEL­MÄ HOPO­TI

Hopo­ti toi­mii ympä­ri vuo­ro­kau­den, kai­kil­la äly­lait­teil­la. Varaat ja mak­sat tun­ti­si käte­väs­ti verk­ko­mak­sul­la, yksit­täin tai edul­li­sem­mal­la tal­li­kor­til­la.

Käyt­tö edel­lyt­tää rekis­te­röi­ty­mis­tä, mut­ta tun­nus­ten luo­mi­nen käy nopeas­ti, on ilmais­ta eikä vel­voi­ta mihin­kään. Myös­kään “vahin­ko­va­rauk­sia” ei voi teh­dä, sil­lä varaus astuu voi­maan vas­ta pank­ki­tun­nuk­sia edel­lyt­tä­vän verk­ko­mak­sun myö­tä, joten tun­te­ja voi kat­sel­la ja sela­ta huo­let­ta. Ongel­ma­ti­lan­tei­ta var­ten sivuil­ta löy­tyy kat­ta­va opas Hopo­ti-tuki ja yllä­pi­to aut­taa mie­lel­lään cha­tin kaut­ta.

Mikä­li sopi­van ryh­män valin­ta tun­tuu han­ka­lal­ta tai herää mui­ta kysy­myk­siä tun­te­ja kos­kien, rat­sas­tus­kou­luum­me voi ottaa yhteyt­tä puh. 050 477 5277 tai info@kelokoski.fi