050 477 5277 info@kelokoski.fi

Ajankohtaista

Syk­syn ja tal­ven 2021 — 2022 rat­sas­tus­lei­rit varattavissa!

KLAS­SI­SEN KOU­LU­RAT­SAS­TUK­SEN KURS­SI 11.–12.11.2021

Aka­tee­mi­sen kou­lu­rat­sas­tuk­sen tai­tu­ri Sara Aute­lo saa­puu pitä­mään klas­si­seen kou­lu­rat­sas­tuk­seen pereh­dyt­tä­vää kurs­sia Kelo­kos­kel­le. Varat­ta­vis­sa niin rat­suk­ko- kuin kat­so­ja­pai­kat­kin. Ilmoit­tau­tu­mi­set 5.12. men­nes­sä. Lue lisää ja ilmoit­tau­du täällä!

Varaa rat­sas­tus­tun­ti­si netis­sä - VARAUS­JÄR­JES­TEL­MÄ HOPOTI

Hopo­ti toi­mii ympä­ri vuo­ro­kau­den, kai­kil­la äly­lait­teil­la. Varaat ja mak­sat tun­ti­si käte­väs­ti verk­ko­mak­sul­la, yksit­täin tai edul­li­sem­mal­la tallikortilla.

Käyt­tö edel­lyt­tää rekis­te­röi­ty­mis­tä, mut­ta tun­nus­ten luo­mi­nen käy nopeas­ti, on ilmais­ta eikä vel­voi­ta mihin­kään. Myös­kään “vahin­ko­va­rauk­sia” ei voi teh­dä sil­lä tun­ti­va­raus astuu voi­maan vas­ta hyväk­sy­tyn pankkikortti‑, verk­ko- tai mobii­li­mak­sun jäl­keen, joten tun­te­ja voi kat­sel­la ja sela­ta huo­let­ta. Ongel­ma­ti­lan­tei­ta var­ten sivuil­ta löy­tyy kat­ta­va opas Hopo­ti-tuki ja yllä­pi­to aut­taa mie­lel­lään cha­tin kautta.

Mikä­li sopi­van ryh­män valin­ta tun­tuu han­ka­lal­ta tai herää mui­ta kysy­myk­siä tun­te­ja kos­kien, rat­sas­tus­kou­luum­me voi ottaa yhteyt­tä puh. 050 477 5277 tai info@kelokoski.fi