050 477 5277 info@kelokoski.fi

HEVOS­TEN VUO­KRAA­MI­NEN ITSE­NÄI­SEEN RATSASTUKSEEN

Hevo­siam­me on mah­dol­lis­ta vuo­kra­ta itse­näi­seen rat­sas­tuk­seen. Vuo­kraa­jal­la tulee olla hal­lus­sa hyvät perus­tie­dot ja ‑tai­dot siten että hevo­sen hoi­ta­mi­nen, käsit­te­ly ja rat­sas­ta­mi­nen onnis­tuu tur­val­li­ses­ti ja omatoimisesti.

Vaih­toeh­dot vuokraamiseen:

a) kuu­kausi­pa­ke­til­la vähin­tään 2 ker­taa vii­kos­sa, mää­rä­ai­kai­sel­la tai tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­val­la vuokrasopimuksella

b) yksit­täi­si­nä vuo­kraus­ker­toi­na (rat­sas­tus­kou­lum­me asiak­kail­le jot­ka käy­vät sään­nöl­li­ses­ti tunneilla)

Mikä­li et ole rat­sas­tus­kou­lum­me asia­kas ja hevo­sem­me eivät ole sinul­le ennes­tään tut­tu­ja, pää­set koe­rat­sas­ta­maan halua­mia­si hevo­sia yksi­tyis­tun­neil­lam­me (45min 59 €, 60min 75 €) niin mon­ta ker­taa kuin haluat. Kokei­lu­tun­neil­le osal­lis­tu­mi­nen ei sido vie­lä mihinkään.

 

Vuo­kraus­pa­ket­ti

 • Kuu­kausi­pa­ket­tiin voit vali­ta joko nk. “kevyt­ver­sion” tai “täys­ver­sion”. Kevyt­ver­sios­sa hevo­sen käyt­tö ajoit­tuu etu­kä­teen sovi­tus­ti joko klo 8–14 (aamu­vuo­ro) tai 14–20 (ilta­vuo­ro) välil­le. Päi­vän toi­ses­sa vuo­ros­sa hevo­sel­la voi olla toi­nen vuo­kraa­ja tai se osal­lis­tuu rat­sas­tus­kou­lun toi­min­taan. Täys­ver­sios­sa hevo­nen on koko päi­vän varat­tu­na vuo­kraa­jan käyt­töön ja sitä voi vapaas­ti käy­dä hoi­ta­mas­sa ja rat­sas­ta­mas­sa tal­lin aukio­loai­ko­jen puitteissa.
 • Vuo­kraus tapah­tuu ns. avai­met käteen-peri­aat­teel­la. Vas­taam­me hevo­sen päi­vit­täi­ses­tä hoi­dos­ta, ken­gi­tyk­ses­tä, ter­vey­den­huol­los­ta ja annam­me vuo­kraa­jal­le tar­vit­ta­vat ohjeis­tuk­set esim. hoi­ta­mi­seen liit­tyen. Vuo­kraa­ja saa siis käyt­töön­sä val­miin pake­tin ilman hevo­se­no­mis­ta­jan vas­tuu­ta tai mur­hei­ta. Vuo­kra­he­vo­sen arkeen ja hoi­toon saa tutus­tua ja osal­lis­tua halu­tes­saan myös vuo­kraus­ten ulko­puo­lel­la, joten vuo­kraa­mi­nen on mai­nio tilai­suus oppia lisää hevo­sis­ta ja nii­den päi­vit­täi­sis­tä tar­peis­ta, hoi­to­toi­men­pi­teis­tä, ken­gi­tyk­ses­tä, ruo­kin­nas­ta yms. mikä hevo­sen pitä­mi­seen ja hyvin­voin­tiin liittyy.
 • Vuo­kraa­mi­ses­ta teh­dään kir­jal­li­nen sopi­mus joko tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­va­na tai mää­rä­ai­kai­se­na. Tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­van sopi­muk­sen irti­sa­no­mi­sai­ka on irti­sa­no­mis­ta seu­raa­van kalen­te­ri­kuu­kau­den loppuun.
 • Vuo­kra las­ku­te­taan kuukausimaksuna.
 • Sopi­mus­ta teh­des­sä mää­ri­tel­lään vakio­mää­rä vuo­kraus­ker­roil­le per viik­ko (2–6 krt). Sopi­mus­ker­to­jen mää­rää voi halu­tes­saan muut­taa myö­hem­min (muu­tok­set ovat voi­mas­sa vähin­tään kuu­kau­den ker­ral­laan) ja yli­mää­räi­siä vuo­krauk­sia voi vara­ta myös yksit­täi­si­nä ker­toi­na. Vuo­kraus­ker­to­jen lisää­mi­nen edel­lyt­tää että hevo­sen vii­ko-ohjel­mas­sa on tilaa.
 • Itse­näi­sen rat­sas­tuk­sen sijaan on mah­dol­lis­ta osal­lis­tua vuo­kra­he­vo­sen kans­sa rat­sas­tus­tun­neil­le. Valin­nas­ta riip­puen tun­nit sisäl­ty­vät kuu­kausi­pa­ket­tiin (tun­tien mää­rä riip­puu vali­tus­ta pake­tis­ta) tai tun­te­ja voi ostaa erik­seen (rat­sas­tus­kou­lun voi­mas­sa ole­van hin­nas­ton mukai­nen veloi­tus rat­sas­tus­tun­nis­ta omal­la hevosella).
 • Ensi­si­jai­ses­ti pyri­tään kun­kin vuo­kraa­jan kans­sa sopi­maan vakio­päi­vät (ja ‑ajat). Mikä­li vakio­ai­ko­jen sopi­mi­nen ei onnis­tu (esim. vuo­ro­työ), teh­dään suun­ni­tel­ma ajan­koh­dis­ta aina vähin­tään muu­ta­mak­si vii­kok­si eteen­päin, täs­sä vakio­ajat kui­ten­kin etusi­jal­la. Mikä­li vuo­kraa­ja on esty­nyt tule­maan sovit­tu­na ajan­koh­ta­na, 48h etu­kä­teen teh­dyis­sä peruu­tuk­sis­sa on mah­dol­lis­ta siir­tää vuo­kraus toi­seen ajan­koh­taan. Mikä­li hevo­sel­la on useam­pia vuo­kraa­jia, aiko­ja saa myös vaih­taa vuo­kraa­jien kes­ken vapaasti.
 • Vuo­kra­ta voi oman toi­veen mukaan yhtä tai useam­paa eri hevos­ta. Mikä­li pää­asial­li­nen hevo­nen louk­kaan­tuu tai sai­ras­tuu, tar­joam­me tilal­le toi­sen hevo­sen. Mikä­li vuo­kra­he­vo­nen jou­tuu pidem­mäl­le sai­ras­lo­mal­le, yhteis­työ­tä voi jat­kaa toi­sen hevo­sen kans­sa tai irti­sa­noa sopi­muk­sen nor­maa­lia lyhyem­mäl­lä irtisanomisehdolla.
 • Vuo­kraa­mi­nen on itse­näis­tä mut­ta val­vot­tua. Pai­kal­la on siis aina vuo­krauk­sen aikaan hen­ki­lö­kun­nan edustaja.
 • Vuo­kraa­mi­nen on hen­ki­lö­koh­tais­ta. Hevo­sen luo­vut­ta­mi­nen kol­man­nen osa­puo­len käyt­töön on ehdot­to­mas­ti kiel­let­ty, eli esi­mer­kik­si kave­ri tai suku­lai­nen ei voi nous­ta sel­kään, edes talu­tet­tu­na lyhyek­si het­kek­si, muu­toin kuin rat­sas­tus­kou­lun ohja­tuil­la tun­neil­la. Tämä on vas­tuu- ja turvallisuuskysymys.
 • Vuo­kra­he­vo­sel­la voi rat­sas­taa kou­lu­rat­sas­tus­ta, käyt­tää maa­puo­me­ja ja teh­dä har­joit­tei­ta maas­ta käsin. Hyp­pää­mi­nen itse­näi­ses­ti on tur­val­li­suus­syis­tä kiel­let­ty, mut­ta sii­hen on mah­dol­li­suus ohja­tuil­la tun­neil­la ja val­men­nuk­sis­sa. Maas­to­rat­sas­tus on sal­lit­tua kun hevo­sen hal­lin­ta on riit­tä­väl­lä tasol­la. Yksin maas­tos­sa rat­sas­ta­mi­nen ei ole sal­lit­tua. Alle 18-vuo­ti­aat maas­toi­le­vat aina vain huol­ta­jan luval­la ja tal­lin hen­ki­lö­kun­nan ohjauksessa.
 • Vuo­kraa­jia ei ole vakuu­tet­tu puo­les­tam­me. Vuo­kraa­jal­la tulee olla voi­mas­sa rat­sas­tus­seu­ran jäse­nyys, Green Card tai muu kat­ta­va vapaa-ajan vakuutus.
 • Vuo­kra­he­vo­sel­la saa val­men­tau­tua myös vie­rai­le­vien val­men­ta­jien opis­sa ja osal­lis­tua esim. kurs­seil­le, kou­lu­tuk­siin ja tal­lin lei­reil­le. Näis­sä edel­ly­tyk­se­nä on tas­a­puo­li­suu­den säi­ly­mi­nen; mikä­li hevo­sel­la on usei­ta vuo­kraa­jia, jokai­sen haluk­kaan tulee pääs­tä vuo­rol­laan mukaan. Ext­ra­ju­tut ja poik­keus­ti­lan­teet kat­so­taan siis tapaus­koh­tai­ses­ti. Esi­mer­kik­si ran­kem­mat val­men­nuk­set voi­vat myös vaa­tia hevo­sen vuo­kraa­mi­sen omaan käyt­töön koko päiväksi.
 • Alle 18-vuo­tias vuo­kraa­ja toi­mii huol­ta­jan vastuulla.

 

VUO­KRAUS­PA­KET­TIEN HINNAT

Kevyt­ver­sio 2 krt/viikko 205 €/kk ei sisäl­lä tunteja
Kevyt­ver­sio 3 krt/viikko 310 €/kk ei sisäl­lä tunteja
Kevyt­ver­sio 4 krt/viikko 415 €/kk ei sisäl­lä tunteja
Kevyt­ver­sio 5 krt/viikko 470 €/kk ei sisäl­lä tunteja
Kevyt­ver­sio 6 krt/viikko 540 €/kk ei sisäl­lä tunteja
Kevyt­ver­sio 2 krt/viikko                   265 €/kk 4 ratsastustuntia/kk
Kevyt­ver­sio 3 krt/viikko                   365 €/kk 4 ratsastustuntia/kk
Kevyt­ver­sio 4 krt/viikko                   450 €/kk 4 ratsastustuntia/kk
Kevyt­ver­sio 5 krt/viikko                   560 €/kk ei rajoi­tus­ta
Kevyt­ver­sio 6 krt/viikko                   660 €/kk ei rajoi­tus­ta

 

Täys­ver­sio 2 krt/viikko                   430 €/kk 4 ratsastustuntia/kk
Täys­ver­sio 3 krt/viikko                   690 €/kk ei rajoi­tus­ta
Täys­ver­sio 4 krt/viikko                   880 €/kk ei rajoi­tus­ta
Täys­ver­sio 5 krt/viikko                   1125 €/kk ei rajoi­tus­ta
Täys­ver­sio 6 krt/viikko                   1350 €/kk ei rajoi­tus­ta

* ei rajoi­tus­ta = Tun­neil­le voi osal­lis­tua vapaas­ti omien vuo­krausai­ko­jen puit­teis­sa niil­tä osin kuin niil­lä on tilaa.

Kaik­ki vuo­krauk­siin kuu­lu­vat rat­sas­tus­tun­nit ovat käy­tet­tä­vis­sä vuo­kraus­päi­vi­nä itse­näi­sen rat­sas­tuk­sen sijaan.

Lisä­pal­ve­lut kuu­kausi­vuo­kraa­jil­le: Lisä­vuo­kraus­ker­ta 23 € (aamu- tai ilta­vuo­ro), lisä­tun­ti (ryh­mä) vuo­kraus­päi­vä­nä 12 €, lisä­tun­ti muu­na kuin vuo­kraus­päi­vä­nä 32,50 € tai ker­ta ratsastuskortilta.

Yksit­täi­set vuo­krauk­set aamu- tai ilta­vuo­ros­sa ilman kuu­kausi­pa­ket­tia 38 €/krt. Yksit­täi­set vuo­krauk­set ovat varat­ta­vis­sa rat­sas­tus­kou­lum­me asiak­kail­le jot­ka osal­lis­tu­vat sään­nöl­li­ses­ti ratsastustunneille.

 

Tie­dus­te­lut ja yhtey­de­no­tot vuo­krauk­siin liit­tyen Kelo­kos­ki Hor­ses Oy p. 050 477 5277 tai säh­kö­pos­tit­se info@kelokoski.fi