050 477 5277 info@kelokoski.fi

kelokoski karelian experience

Kelo­kos­ki Kare­lian Expe­rience tar­jo­aa ainut­laa­tui­sia hevos- ja luon­toe­lä­myk­siä. Sinua odot­ta­vat hen­keä­sal­paa­vat Poh­jois-Kar­ja­lai­set vaa­ra­mai­se­mat ja ympä­ri­vuo­ti­set palvelut.

NÄL­KÄ­MÄEN RET­KI 1 H

Tun­nin mit­tai­nen maas­to­vael­lus läpi lumis­ten met­sien ja pel­to­jen. Pää­set koke­maan tal­vi­sen luon­non Poh­jois-Kar­ja­lan vaa­ra­mai­se­mis­sa. Pal­ve­luun sisäl­tyy kuu­maa mar­ja­me­hua ja pai­kal­li­sia kek­se­jä. Hin­ta 45,00 € / hlö

RAU­HAL­LI­NEN HEVOS­HET­KI 1 H

Het­ki sisäl­tää ren­toa ole­mis­ta hevo­sen kans­sa osal­lis­tu­jan oman toi­veen mukaan. Se voi olla har­jaa­mis­ta, met­sä­ret­ki talut­taen tai rat­sas­tus­ko­kei­lu. Aiem­paa hevos­ko­ke­mus­ta ei tar­vit­se olla. Hevos­het­ki sovel­tuu esi­mer­kik­si ikäih­mi­sil­le muis­te­luk­si enti­sis­tä ajois­ta tai vain hevo­sis­ta kiin­nos­tu­neil­le lap­sil­le ja aikui­sil­le. Pal­ve­luun sisäl­tyy kuu­maa mar­ja­me­hua ja pai­kal­li­sia kek­se­jä. Hin­ta 35,00 € / hlö

palvelun varaaminen

Vael­luk­set ja hevos­het­ket vara­taan aina etu­kä­teen. Käy­tös­säm­me on net­ti­va­raus­jär­jes­tel­mä Hopo­ti. Ohjei­ta Hopo­tin käyttöön

Hopo­tis­sa mak­su­ta­poi­na verk­ko­mak­su, pank­ki­kort­ti, mobii­li­mak­sut. Muut mak­su­ta­vat: kätei­nen, lii­kun­tae­dut ePas­si, Smar­tum, Edenred/Virike, Tyky. Ohjeet pal­ve­lun varaa­mi­seen lii­kun­tae­tu­ja käytettäessä

OHJEI­TA

VARUS­TEET:

Rat­sas­tus­ky­pä­rä (tar­vit­taes­sa saat tal­lil­ta lainaksi)

Jal­ki­neet, mata­la­kor­koi­set ja var­rel­li­set, ei lenkkareita

Tur­va­lii­vi (tal­lil­la lai­nat­ta­vis­sa rajal­li­nen määrä)

Läm­pi­mät, pitä­vät hansikkaat

Muu­ta:

- Ei hup­pu­ja, roikkuvia/lepattavia vaat­tei­ta jois­ta voit tart­tua kiin­ni, kau­la­lii­na puet­ta­va takin sisään.

- Pue läm­pi­mäs­ti päälle!

- Ei suu­ria, roik­ku­via koru­ja. Lävis­tys­ko­rut eivät ole suositeltavia.

- Pit­kät hiuk­set kiinnitettyinä

Toi­vom­me Sinun saa­pu­van pai­kal­le n. 20 minuut­tia ennen vara­tun pal­ve­lun alkua. Varus­tam­me hevo­set rat­sas­ta­jil­le valmiiksi.

Ker­rot­han rehel­li­ses­ti tai­to­ta­sos­ta­si, mah­dol­li­sis­ta rajoit­teis­ta tai esim. aller­giois­ta. Se on tär­ke­ää oman tur­val­li­suu­te­si vuoksi!

Mah­dol­li­set peruu­tuk­set on teh­tä­vä 24 h ennen vara­tun pal­ve­lun alkua. Myö­häs­sä peru­tus­ta tai peru­mat­ta jäte­tys­tä pal­ve­lus­ta las­ku­tam­me pal­ve­lun hinnan/maksua ei palau­te­ta. Äkil­li­sis­sä sai­ras­ta­pauk­sis­sa peruu­tuk­set lää­kä­rin­to­dis­tuk­sel­la ilman veloitusta.

Ota yhteyt­tä;
p. 050 477 5277
info@kelokoski.fi